آيا رستوران هتلها مجاز به گرفتن حق سرويس هستند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حال//ي ک//ه ات//اق اصناف ايران و س//ازمان تعزي//رات درياف//ت حق س//رويس از مش//تري را »غيرقانون//ي و تخل//ف« اع//الم کردهاند اما معاون گردشگري،مراکزپذيرايي درهتلهاومهمانپذيرهارا خارج از اين قانون برشمرده و آنها را به دريافت »حق سرويس« مجاز کرده است.

طبق آخرين اعالم اتاق اصناف، اتحاديه رستوراندارها و سازمان تعزيرات، دريافت حق سرويس از مشتري در رستورانها، خالف قانون و تخلف است. احمد گوران، قائممقام معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز با تاييد موضوع در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: گزارش شده در برخي رستورانها عالوهبر ارزش افزوده، مبلغي تا حدود 25 درصد به عنوان حق سرويس دريافت ميشود که خالف مقررات است و سازمان تعزيرات به محض دريافت گزارش يا مشاهده اين تخلف بايد با آن طبق ضوابط برخورد کند.

اين در حالي است که معاون گردشگري کشور که در تازهترين اظهاراتشاعالمکردهتاسيساتگردشگريتابعقانوننظامصنفي نيستند، در گفتوگو با ايسنا تاکيد کرد: هتلها و مهمانپذيرها به همراه مشتقاتشان تابع نظام صنفي نيستند که مشمول اين قانون شوند.

مرتضي رحمانيموحد گفت: طب//ق آييننامهاي که حدود 20 س//ال پيش نوشته شده، رستوران هتلها و مراکز پذيرايي مجازند اين حق س//رويس را از مش//تري دريافت کنند چرا که طبق همان آييننامه بخشي از آن هزينه صرف آموزش کارکنان اين مراکز ميشود.

او پيشتر نيز درباره اختالف بين اصناف و تاسيسات گردشگري در زمينه پروانه کسب و همچنين دريافت حق سرويس با توجه به غيرقانوني دانستن اين عمل از سوي اتحاديههاي صنفي و تعزيرات اظهار کرده بود: پروانه کس//ب هزينه اضافي به هتلها تحميل ميکند و مصوبه کامال غيرقابل قبول است و اعالم کردهايم که ما تابع نظام صنفي نيستيم. ما وارد قانون تجارت نشدهايم. ما صنعت ايرانگردي و جهانگردي هستيم که قانون سال 77 را داريم و از مجلس سال 61 نامه داريم که خارج از نظام صنفي هستيم اما متاسفانه در کشور عدهاي احساس ميکنند منافعشان از اينکه هتلها و واحدهاي پذيرايي را زير چترشان آورند، تامين ميشود، در حالي که مضرات آن براي اقتصاد کشور بيش از اين است که پروانه کسب در هتل نصب شود.

معاون گردشگري گفته بود: ما نامه نوشتهايم و اين بحث در دولت مطرح اس//ت و جدي هستيم که تابع قانون نظام صنفي نيستيم که هيات عالي نظارت درباره ما تصميمگيري کند ضمن آنکه نظارت بر قيمت، نظارت بر ارائه خدمات و کيفيت همراه با صدور پروانه تاسيس را ميراث ميدهد.

صرفنظ//ر از اين اختالفات قانوني مي//ان اصناف و صنعت گردش//گري، غذا که در دنياي نوين گردشگري به تنهايي يک محصول جذاب براي گردشگران به شمار ميآيد در چند سال اخير با گرانيهايي همراه بوده که به گفته برنامهريزان و مجريان تور، در کنار حمل و نقل و اقامت، هزينه سفر در ايران را افزايش داده است.

براس//اس گزارش مجريان تورهاي ايرانگردي، رستورانهاي زيادي در ش//هرهاي گردشگرپذير کشورمان عادت به دريافت حق س//رويس از مشتري دارند که هزينه آن گاهي به بيش از 40 درصد يک فاکتور هم رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.