دهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري کشور در گيالن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دبيرخانه دهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري کشور در شهر رشت افتتاح شد و قرار است آيين افتتاح اين دبيرخانه اول تا چهارم اسفند با حضور 700 راهنماي گردشگري و مهمانان ويژه در گيالن برگزار شود.

درروزافتتاحيهآرشنورآقايي،رييسکانونانجمنهايصنفي راهنمايان گردشگري کشور، حميد آذر پور معاون گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيالن، شهريار و اعضاي هياتمديره و اعضاي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري گيالن حضور داشتند.

در اين مراس//م روزبه خليق معيني، دبير گردهمايي ضمن ارائه گزارشي از روند برگزاري گردهمايي و اعالم ثبتنام قطعي 555 نفر براي حضور در گيالن ابراز اميدواري کرد که دهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري کشور در گيالن با حضور 700 نفر برگزار شود.

در ادامه آرش نورآقايي ضمن بيان چگونگي شکلگيري ايده برگزاري گردهمايي و تجارب 9 جش//ن گذشته به مزيتهاي برگ//زاري گردهمايي در گيالن اش//اره کرد و افزود: »امس//ال بزرگترين رويداد گردشگري کشور بعد از ميزباني کنوانسيون جهاني راهنمايان گردشگري در تهران با فاصله کمتر از 20 روز در گيالن برگزار خواهد شد که از روند اجرايي گردهمايي گيالن رضايت کامل داريم.«

معاون گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري گيالن با اعالم پشتيباني کامل از اين گردهمايي گفت: »ازشورايشهردرخواستهمکاريبرايجانماييونصبتنديس راهنمايان گردشگري را در سطح شهر رشت داريم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.