تبريک ويژه دالري به مردم ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ميترا زماني-

با پيگيريهاي دولت و تالشهاي شبانهروزي مسووالن، قيمت دالر 9 تومان – 90 ريال سابق- کاهش يافت. اين اتفاق بزرگ و بسيار ارزشمند را به تمام مردم ايران تبريک گفته به آقاي ترامپ هم هشدار ميدهيم کاري نکند که مسووالن ما سر لج بيفتند و مثل همين دفعهاي که ديديد از تمام توان خود براي برطرف کردن مشکالت بهره بگيرند.

پيشنهاد ميکنيم آقاي ترامپ و اعضاي کابينهاش هر وقت بخواهند در مورد دالر تصميم بگيرند، دوباره يک نگاهي به اين خب//ر بيندازند و عواقب رويارويي دالري با ما را به خود متذکر شوند. ديروز قيمت دالر در حالي 9 تومان کاهش يافت که تازه مسووالن ما روي دنده خوبشان بلند نشدند وگرنه اصال بعيد نبود که دالر کم کم 13 توماني بيايد پايين!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.