عمان به ائتلاف نظامي تحت امر عربستانپيوست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-

دولت عمان اعلام كرد پيوستنش به ائت �لاف نظامی عربس �تان س �عودی »در چارچوب درك مش �ترك كشورهای اسلامی بالاخ �ص نقش و رهبری عربس �تان در مورد اهميت تحقق صلح و امنيت و ثبات در مناطقی است كه خشونت و تروريسم مسلحانه بر آنها حكمفرما شده است.«

به نوش �ته روزنامه رای اليوم اين بيانيه كه وزارت خارج �ه عمان آن را منتش �ر كرده در واكنش به پيوستن اين كشور به »ائتلاف نظامی اسلامی مبارزه با تروريسم« مطرح شده است. ائتلافی كه با ابتكار عمل عربستان شكل گرفته و 40 كشور عضو آن بودند.

در اين بيانيه آمده است: عمان در آينده نيز همانند آنچه در گذشته همواره وجود داشته، تمام تلاش خود را با برادران و دوس �تان برای فراه �م كردن محي �ط و منطقهای آرام به كار خواهد بست.

چهارشنبه گذش �ته خبرگزاری عربستان »واس« گ �زارش داد ك �ه محمدبن س �لمان، جانش �ين وليعهد عربس �تان و وزير دفاع اين كشور نامه مكتوبی از بدر بن سعيد البوسعيدی، وزير مسوول در امور دفاعی عمان دريافت كرده است كه براساس آن مسقط اعلام كرده كه به عن �وان چهلويكمين عضو به »ائتلاف نظامی اسلامی مبارزه با تروريسم« پيوسته است.

اين ائتلاف در دسامبر 2015 شكل گرفت و با پيوستن عمان، تمامی كشورهای عرب حوزه خليجفارس در اين ائتلاف تحت امر عربستان سعودی حضور دارند.

... يكي از اين ابزارهاي بسيار مهم دسترسي صنعتگران و توليدكنندگان به دلار با نرخ مناسب و متعارف است در حدي كه هزينه و قيمت تمام شده توليد ملي براي توليدكننده و مصرفكننده قابل قبول و تحمل باش �د و توليدات ملي بتواند با ق �درت رقابت بالا به بازاره �اي صادراتي هم راه پيدا كند. دليل آن هم كاملا روش �ن است و ني �ازي به تئوريبافيهاي اقتصادي ندارد. چون اقتصاد، توليد و صنعت ما كاملا ارزمحور است و بدون مصرف ارز و بهطور اخص دلار نميتوانيم چيزي به نام توليد از نوع ملي داش �ته باش �يم. مطابق برخي آمارها بعضي از صنايع توليدي ما براي ادامه فعاليت تا حدود 80 درصد به واردات مواد اوليه، محصولات نيمهس �اخت، تجهيزات و ماش �ينآلات و نيز تكنولوژي وابسته هستند و چون چنين اس �ت هرچه دلار گرانتر به دست توليدكنندگان و صنعتگران ما برس �د به همان ميزان و حتي بيشتر قيمت تمام شده محصولي كه يك عامل تعيينكننده در توليد رقابتي است افزايش مييابد و به تبع آن قدرت رقابت توليدات

... به شدت جريحهدار كرده است، در اين ميان نكته درخور توجه و به عبارتي آزاردهنده ديگر اين است كه رسانهاي شدن گورخوابها، قله كوه بزرگي از فقر است كه چهره زشت خود را نشان داده است، آنچه در نصيرآباد شهريار، پردهبرداري شد، همه ابعاد و عوالم فقر نيست و فاجعه عميقتر از آن چيزي است كه در زير پوست شهرهاي كشورمان، خيزش دارد تاكنون هم تدبيري قاطع براي مهار و درمان آن انديشيده نشده و متاسفانه طرح و برنامهاي جامع و كارآمد براي تقابل با اين پديده شوم در آينده هم به چشم نميخورد.

به اين ترتيب، مهم ترين و بديهيترين پرسشي كه در اين وضعيت به ذهن متبادر ميش �ود، اين است كه عامل يا عوامل اصلي اين شرايط چيست. ملي در مقايس �ه با محصولات مش �ابه خارجي كاهش پي �دا ميكند و اين يعني خداحافظي با توليد ملي مشكل كار، بيپناه ماندن توليد ملي ماس �ت كه بعضي از اقتصاد خواندههاي بيخبر از واقعيتهاي توليد در كش �ور يا كساني كه در لباس دلس �وزي براي صادرات با زدن مثالهايي از شيوه كار برخي قدرتهاي اقتصادي و صنعتي جهان مانند چين، ژاپن، كرهجنوبي و انگليس كه هرازگاهي با هدف افزايش صادرات و به دس �ت آوردن سهم بيشتري از بازارهاي صادراتي جهان دست به كاهش نرخ برابري پول ملي خود در برابر دلار آمريكا ميزنند در قياس �ي كاملا معالفارق نتيج �ه ميگيرند كه ما هم باي �د براي افزايش صادرات خود، صادراتي كه بخش عمده آن مواد خام، محصولات فرآوريشده پتروشيمي و ميوه و ترهبار و محصولات كشاورزي است به تقليد از آن قدرته �اي اقتصادي ارزش پول ملي خود را در برابر دلار و ساير ارزهاي معتبر جهاني كاهش بدون ش �ك، پديد آمدن اي �ن فاجعه كار ديروز و امروز نيس �ت بلكه به همه توجه و مس �اهمتها بهجاي توجه به علت بروز فقر به معلول بوده است. پس اگر بگوييم همه در بروز اين شرايط مسوول بودهاند، خطا نگفتهايم.

يادمان نرود انقلاب اسلامي در بهمن 1357 با هدف ريشهكن كردن فقر و تحقق عدالت شكل گرفت و به پيروزي رس �يد. حال بعد از سالها از آن انق �لاب آرماني ك �ه قرار بود به تضادهاي طبقاتي پايان دهد، چهرهاي از فقر رخ مينمايد كه شايد به ذهن مردم خطور نميكرد. اگر طي همه اين س �الها به جاي سياهچاله اختلاسها دهي �م. آنها براي منحرف كردن افكار عمومي از عبارات ظاهرفريبي مانند واقعي كردن يا تكنرخي كردن ارز براي پيشبرد نقطهنظرات خود در ارتباط با سركوب ارزش پول ملي و افزايشهاي نجومي نرخ دلار استفاده ميكنند و متاسفانه دولت هم كه با مشكل مزمن و ريشهداري به نام كسر بودجه سنگين دس �ت و پنجه نرم ميكند و در ضمير ناخودآگاه آن ميل هميشگي براي افزودن بر نرخ دلار و كس �ب درآمد ريالي بيش �تر براي جبران كس �ر بودجه با استفاده از مكانيسم بسيار ساده اما بسيار مخاطرهآميز و تورمزا و ضدتوليد، بانك مركزي را به كاهش عرضه دلار ميآورد كه نتيجه آن همين اوجگيري بيوقفه نرخ دلار ميشود كه امروز در بازار معاملات ارز كشور شاهدش هستيم. افزايش بيمحاباي نرخ دلار علاوه بر كيش و مات كردن صنعتگران و توليدكنندگان و بر لبه پرتگاه قرار دادن توليد ملي به دليل ارتباط تنگاتنگي كه افزايشهاي پي در پي نرخ دلار بر افزايش هزينه و ديگ �ر زد و بنده �اي پرابه �ام و غيرش �فاف مال �ي، پول چند بش �كه نفت هزينه س �اخت گرمخانهه �اي عمومي و ديگ �ر امكانات رفاهي ميشد، چهبسا امروز كارتنخوابي و گورخوابي اينگونه احساسات عمومي را جريحهدار نميكرد. ماجراي اسفبار گورخوابها صرف يك واقعيت اس �ت كه انكار آن غيرممكن است و اثبات آن نيازمن �د آموزههاي ماركس و انگلس نيس �ت بنابراين گزارشهاي واقعي از اين دس �ت نبايد متضمن اين تصور ش �ود كه جرياني ميخواهد سناريوي سياهنمايي عملكرد مسوولان را در افكار عمومي مهندس �ي كند. كسي ادعا نميكند كه تولي �د تمامي محص �ولات موردنياز مردم حتي محصولات كش �اورزي و دامي دارد، زمينههاي گسترش هرچه بيشتر دامنه فقر، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نرخ بيكاري، افزايش باز هم بيشتر فشارهاي معيشتي بر خانوارها، خارج شدن بسياري از صنايع از چرخه توليد و فعاليت و در بعد اجتماعي افزايش آمار جرم و جنايت، گسترش مفاس �د اخلاقي و اجتماعي، افزايش آمار طلاق و ت �لاش خانوادهها را در جامعه و كش �ور فراهم ميكن �د و برخلاف نظر كس �اني كه دايما دم از افزايش و به اصطلاح واقعي شدن نرخ ارز به منظور افزايش صادرات غيرنفتي ميزنند به كاهش شديد صادرات غيرنفتي و افزايش روزافزون نياز كشور به واردات منجر خواهد شد يعني واقعهاي در تقابل و تضاد كامل با منافع توليد ملي و مصالح اقتصاد مقاومت �ي. با اين توضيحات آيا زمان پايان دادن به دور باطل افزايش نرخ دلار و س �ركوب ارزش پول ملي فرانرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.