آگهی مناقصه عمومی 10-70/95 ت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد »خرید ماده معدنی كرومی�ت با عی�ار 42 درصد در مقادی�ر 500-200-1000 تن برای كارخانه فروكروم جغتای- س�بزوار در اس�تان خراسان رضوی« را از طريق مناقصه عمومی اجرا نمايد. بدينوسيله از علاقهمندان دعوت به عمل میآيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و تهيه اسناد مناقصه از تاريخ 95/10/6 و حداكثر تا ساعت 16 مورخ 95/10/14 با در دست داشتن معرفینامه و اصل فيش واريزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانك ملی شعبه ميدان وليعصر بهنام اين شركت به آدرس: تهران بالاتر از ميدان وليعصر روبروی سينما استقلال شماره 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمايند. ضمنا مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه 95/10/25 تعيين میگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.