موفقیت وزابررسیتت کداشتومررادبررگ گیرتخواب اات96؛ فزایشبودجه

ر مهی لاز ب ی زار ان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروهسیاسی-

چند ماهی تاانتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شوراها باقی مانده است اما با اعلام اعضای هیات نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان کشور کمکم رنگ و روی رسمی انتخابات بر کشور حاکم میشود و این نشان از جنب وجوش وتکاپوی رس �می وزارت کشور و شورای نگهبان دارد. در این انتخابات وزارت کشور بر بیطرفی، حقالناس بودن رای مردم و برگزاری قانونی انتخابات به عنوان سه محوراصلی فعالیت خود تاکید دارد و عنوان میکند که این سه امر مقدمات برگزاری انتخابات باش �کوه، س �الم و با مشارکت حداکثری مردم را فراهم میکند.

با توجه بهاینکه سهانتخابات مهم یعنی شورای ش �هر، انتخابات میان دورهای مجلس ش �ورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری به صورت همزمان در پایان اردیبهشت ماه برگزار میشود و احزاب مختلف با در نظر گرفتن اهداف خود و انتخاب و معرفی نمایندگان خود در زمینههای مختلف شروع به فعالیت کردهاند حجم بار کاری وزارت کشور از این روزها تا پایان نتیجهگیریهای انتخابات روبه افزایش گذاشته و وزارت کشور برای دستیابی به نتیجهگیری مناسب برنامهریزیهای بسیاری از چندی پیش آغاز کرده است. برخی از فعالیتها و چالشهایی که این دو نهاد تاکنون و پس از این با آنها روبهرو هستند عبارت است از: همزمانی تاریخ انتخابات قبلی با ماه رمضان سال 96 ک �ه منجر به تغییر زمان انتخابات از خرداد به اردیبهش �ت شد. همچنین روبهرو شدن این وزارتخانه با تحولات درون سازمانی که طی آن حسینعلی امیری سخنگو و قائممقام وزیر کشور به عنوان معاون پارلمانی رییسجمهور انتخاب شد و محمدحسین مقیمی قائممقام وزیر و سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور. همچنین علی اصغر احمدی معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات ش �د تا بعد از مقیمی، احمدی دومین اصلاحطلبی باشد که رییس ستاد انتخابات کشور در دولت روحانی شد.

از طرف �ی همزمان �ی ثبت ن �ام از داوطلبان انتخابات ش �وراهای اس �لامی ش �هر و روستا با تعطیلات نوروز که طبق قانون فعلی ثبتنام این انتخابات از 30 اسفند 95 تا 6 فروردین سال 96 در نظر گرفته شده است، یکی دیگر از چالشهایی اس �ت که وزارت کشور در حال بررسی و تلاش برای تغییر و رفع آن اس �ت. تاکنون کمیسیون ش �ورای مجلس با تغییر زمان ثبتنام به قبل از آغاز س �ال 96 موافق بوده است اما تا زمانی که این درخواس �ت به تصویب نهایی مجلس نرسد ثبتنام درهمان تاریخ قبلی یعنی 30 اسفند تا 6 فروردین برگزار میشود. لازم به ذکر است که بررسی این درخواست در صحن علنی مجلس به بعد از بررسی برنامه ششم موکول شده و با توجه به محدودیت زمان برنامهریزی و اجرا برای وزارت کشور،کولیوندرییسکمیسیونشوراهایمجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرده است این بررسی و تصویب بتواند در زمان مفید و مقرر به نتیجه برسد. همچنین براساس جدول زمانبندی انتخابات، نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از بیست و دوم تا بیستوششم فروردین آین �ده به مدت پنج روز انجام میش �ود. مهلت تبلیغات انتخابات ریاس �ت جمهوری از هشتم اردیبهش �ت آغاز و تا بیست و هفتم اردیبهشت 96 ادامه دارد و نامنویسی از داوطلبان انتخابات میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از هشتم اسفند امسال آغاز میشود که به مدت یک هفته تا چهاردهم اسفند ادامه دارد.

م �ورد دیگری که طی روزهای گذش �ته به آن پرداخته شد برگزاری الکترونیکی انتخابات ش �وراهای شهرو روستا بود که یکی از طرحها و پیشنهادات وزارت کشور بود اما تاکنون با مخالفت ش �ورای نگهبان روبهرو شده اما پورعلیمطلق، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرده ک �ه در حال رایزنی و هماهنگی با هیات نظارت بر انتخابات ش �ورای شهر و ش �ورای نگهبان و بررس �ی همه جوانب برگزاری انتخابات به این نحو هس �تیم که طبق اظهارات امیر شجاعان، رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور نتایج این مذاکرات در چند روز آینده مشخص خواهد شد. البته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین نتایج مذاکرات در مورد انتخابات الکترونیک پاسخ داد: شورای نگهبان در یک مرحله احراز صلاحیتها با مسایل امنیتی موافقت کرده و در بحثهای دیگر هم اگر موارد امنیتی رعایت ش �ود، شورای نگهبان همچنان موافق اس �ت و آمادگ �ی دارد با وزارت کش �ور هماهنگی کند و انتخابات هم الکترونیکی برگزار شود. این میتواند نشان از امیدواری وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ش �ورای شهر به صورت الکترونیک باش �د که در این صورت بسیاری از مش �کلات موجود در راه برگ �زاری انتخابات به صورت سنتی از بین خواهد رفت.

همچنین از س �ایر اقدامات وزارت کش �ور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات با امنیت بالا میتوان به تغییر رنگ تعرفههای رای و افزایش تعداد کدهای امنیتی در این تعرفهها اشاره کرد که با این اقدام به هیچوجه امکان جعل تعرفههای رای وجود ندارد و اگر تعرفهای جعل شود به راحتی قابل تشخیص است. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تعرفههای انتخابات س �ال 96 اظهار کرد: تعرفههایی قبلا از سوی وزارت کشور برای شورای نگهبان آمده بود. اعضای شورای نگهبان هم نظراتی را نسبت به آن داشتند و نمونه تعرفه مجددا برای وزارت کشور اعاده شد. بنا بر اظهارات عباسعلی کدخدایی وزارت کشوراصلاحات مدنظر را انجام داد و ش �ورای نگهبان در جلس �ه اخیر تعرفههای ارسالی از سوی وزارت کشور را منوط به رعایت موارد امنیتی که برایشان گفته شده، مورد موافقت قرار داد.

مورد دیگر بحث بودجه وزارت کش �ور برای برگ �زاری انتخابات اس �ت. وزارت کش �ور برای برگزاری انتخابات و برقراری امنیت کش �ور در این زمینه به بودجه قابل توجهی نیاز دارد چراکه این بار بحث تجمیع انتخابات مطرح است. پپ در نتیجه برای تعیین بودجه باید نگاه ویژهای به وزارت کشور داشت علاوه براین شورای نگهبان نیز این بار بحث برگزاری انتخابات الکترونیک را تایید ک �رده و برگزاری آن نیز روش هزینههای خاص خود را میطلبد در نتیجه وزارت کش �ور ناچار است که با بودجهای که برایش از مجلس تعیین شده از پس این طرح برآید و آن را عملیاتی کند. طبق جدول ضمیمه شماره 9 لایحه بودجه، شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 30 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت و بودجه انتخاباتی وزارت کشور برای اجرای کل انتخابات ریاست جمهوری و ش �ورای شهرها و روستاها معادل 220 میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است مس �وولان وزارت کشور و ستاد انتخابات پیش �نهاد بودجه 450 میلی �ارد تومانی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس پیشنهاد داده و این مبلغ را تامینکننده برنامهها جهت برگزاری انتخابات عنوان میکند.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز چندی پیش اظهار کرد: قطعا این بودجه مناس �ب نیست به ط �وری که صحبت کردیم که قرار ش �ده آن را افزایش دهند، این بودجه ناچیز است.

البته رایزنی وزارتخانه با مجلس برای افزایش بودجه بخ �ش اجرایی انتخاب �ات 96 نیز ادامه دارد و نظ �ر خود مجلس ه �م برای افزایش این بودجه مثبت اس �ت و نمایندگان قول همکاری ب �ه این وزارتخانه دادهان �د و طی روزهای آینده بودجه وزارت کشور با حضور رحمانی فضلی در کمیسیون بررسی میشود.

همچنین از س �ایر اقدامات و تمهیداتی که وزارت کش �ور برای انتخابات پی �ش رو در نظر گرفته بود میتوان به تهیه لایحهای برای اصلاح قانون انتخابات کشوراشاره کرد که پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، لایحه جامع انتخابات با این سیاستها تطبیق داده شد و سپس به هیات دولت فرستاده شد و در حال حاضر این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است اما با توجه به محدودیت زمان احتمال تبدیل شدن این لایحه به قانون بس �یار کم است چراکه این لایحه پس از تصوی �ب در هیات دولت باید به تایید مجلس شورای اسلامی هم برسد بنابراین به احتمال زیاد انتخابات 96 با همین قوانین فعلی اجرا میشود.

آنچ �ه در پس تمام این تلاشه �ا در وزارت کش �ور وش �ورای نگهبان دیده میشود در واقع موید اظهارات قائممقام وزیر کش �ور در جلس �ه شورای اس �تانداری کرمان است. محمدحسین مقیمی در این جلسه اظهار کرد: »از حقالناس صیانت و قانون را در انتخابات همچون گذشته رعایت خواهیم کرد و در برگزاری انتخابات آینده نیز بیطرف خواهیم بود. سیاست دولت برگرداندن امید و آرامش به جامعه است به ویژه در فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی. سعی دولت بر این است که به سفارش مقام معظم رهبری مبنی بر حقالناس بودن رای مردم عمل کند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.