قانون برای جلوگیری از تخلف در انتخابات، مسیر تعیین کرده است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آیتالله آملی لاریجانی گفت: فتنه فضای مه آلود درست میکند تا حق و باطل گم ش �ود و در اینجا فقط موهبت الهی اس �ت که مومن را در مس �یر صحیح میاندازد و او را به راه درس �ت و روش �ن هدایت میکند. آیتالله آملی لاریجانی در یادواره شهدای آمل گفت: تا زمانی که روحیه جهادی و شهادت طلبی این مردم در میان باشد، توان و ایس �تادگی آنان برای حفظ این نظام و انقلاب شکستنی نخواهد بود. آیتالله آملی لاریجانی با اش �اره به انتخابات س �ال 88 تصریح کرد: آن زمان بنده در ش �ورای نگهبان ب �ودم. ما به این مدعیان تقلب در انتخابات گفتیم: ش �ما شکایت دارید، حسب قانون رسیدگی به آن طریقه دارد و ما حاضر هستیم درصدی از صندوقها را به صورت رندوم و انتخابی باز کنید و اگر آنچه که ش �ما ادعا میکنید، آن بود، تم �ام صندوقها را باز کنید. همزمان با جریان فتنه تمام بوقهای تبلیغاتی غرب علیه این مردم بس �یج ش �د و بس �یاری از رس �انههای غربی میزان پخش برنامههای فارسیشان را افزایش دادند و اتفاقات را به صورت لحظهای گزارش میدادند که در فلان خیابان شورش شده تا نشان دهند که در کشور آشوب است اما مردم به صحنه آمدند و بساط اینها را جمع کردند و این یک حقیقت بزرگ است که هر کجا بصیرت مردم نقش داشت، بساط فتنهها جمع شد. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قانون برای تخلف در انتخابات مسیر تعیین کرده است، گفت: بعد از انتخابات جلسهای خدمت مقام معظم رهبری تشکیل شد و با درایت ایشان، نمایندگان این آقایان دعوت شدند و در آن جلسه شرکت کردند تا حرف آنها شنیده شود. بنده نیز از طرف ش �ورای نگهبان در این جلسه حضور داشتم که همین مطلب را در آنجا نیز عرض کردیم و عنوان کردیم که شورای نگهبان حاضر است چنین اقدامی را انجام دهد که آنها نپذیرفتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آیا مسوولی که بعد از سالها در انقلاب، در وسط میدان فتنه، نامه بیسلام به رهبری میفرس �تد، ماجرا را فهم کرده اس �ت. رییس دستگاه قضا افزود: فتنه فضای مه آلود درست میکند تا حق و باطل گم ش �ود و در اینجا فقط موهبت الهی است که مومن را در مسیر صحیح میاندازد و او را به راه درست و روشن هدایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.