استقبال روحانی از حضور در نشست سهجانبه قزاقستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه به منظور دستیابی به راه حل بحرانسوریهدرآستانهقزاقستانبایکدیگرملاقاتخواهندکرد.یکمنبعآگاه خبر از استقبال رییسجمهور برای برگزاری نشست سهجانبه ایران، روسیه و ترکیه را داد و گفت: در پی دعوت پوتین رییسجمهور روسیه از رییسجمهور کشورمان برای برگزاری نشست سوریه در قزاقستان وی نیز از این دعوت استقبال کرده است. وی در عین حال تاکید کرد هنوز برنامهای برای این سفر تدارکدیدهنشدهاست.نظربایفرییسجمهورقزاقستاننیزکهدرهفتهجاری به روسیه سفر کردهاست در دیدار خود با ولادیمیر پوتین رییسجمهور روسیه اعلام کرد: قزاقستان آماده میزبانی مذاکرات سوریه و آماده کردن تمامی شرایط لازم برای این مذاکرات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.