انتقاد مطهری از برنامههای رسانه ملی درباره »9 دی«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-

نایب رییس مجلس ش �ورای اسلامی در توئیتی نسبت به برنامههای صداوس �یما درباره »9 دی« انتقاد کرد. علی مطهری که پس از فعالیتهای گسترده در شبکههای مجازی، اخیرا فعالیتهای مجازی خود در توئیتر نیز آغاز کرده، در توئیتی نسبت به برنامههای صداوسیما درباره 9 دی انتقاد کرد. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این توئیت تاکید کرد: برنامههای صداوس �یما درباره »9 دی« به گونهای بود که گویی مایل است با تحریک طرف مقابل حوادث سال 88 تکرار شود. مطهری در توئیت دیگری با اشاره به اشتباهات هر دو طرف انتخابات سال 88 نوشت: »9 دی« روزی است که مردم ایران قطعنظر از خطاهای دو طرف حوادث س �ال 88 برای حفظ اس �اس انقلاب اسلامی به میدان آمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.