مجلس زمزمه مسموم دفاع از فتنه بلند میشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انتخاب-

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: جریان لائیک ضد انقلاب و بیبند و بار دنبال انسجام و اردوکشی سیاسی است و اینها از فتنهگر دفاع میکنند و امروز زمزمه مسموم دفاع از فتنه چراغ س �بز به آمریکاست. حجتالاسلام سیداحمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد افزود: سال 88 قرار بود با فتنه انقلاب از میان برود و کارگزار فتنه هم سران فتنه بودند، باید توجه داشته باشیم و خط و جریان را بشناس �یم. در این عرصه فتنه خیلی از خواص ما وارد قضیه شدند یا خیلی از خواص ما ساکت و بیتفاوت شدند. وی تاکید کرد: رییس قوه قضاییه اعلام کرد پرونده فتنه 88 مفتوح اس �ت یعنی روزی که مصالح نظام اقتضا کند فتنهگران باید محاکمه شوند و جواب خونهای به ناحق ریخته شده را بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.