با هاشمی زاویه گرفتهام اما برایم سخت است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

میزان- دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: بلای استنباط غلط در دین و زاویه گرفتن با ولایت در اصولگراها نیز وجود دارد. محمدجواد لاریجانی گفت: برای مثال امروز با آقایهاشمی رفسنجانی زاویه گرفتم و این بسیار برایم سخت است که با شخصی که از پیش و ابتدای انقلاب تا این اندازه دوست و مانوس بودیم و حتی زمانی هر روز هفته را با هم میگذراندیم امروز باید فاصلهگیریم و به خاطر زاویهای که ایشان با ولایت گرفتهاند از ایشان دوری کنیم. این برایم بسیار سخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.