ورود نسل جديد خودپردازهاي غيربانكي با نظارت بانك مركزي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يك كارش �ناس بانكداري الكترونيك از بررسي طرح نسل جديد خودپردازه �ا بانظارت بانك مركزي خبر داد و گفت: بر اس �اس اين طرح خودپردازهاي غير بانكي فعال ميشوند.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از ستاد خبري ششمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت، اميرحسين فتاحي اظهار كرد: اين مدل جديد به دنبال ارائه خدمات هوش �مند است تا شركتهاي غيربانكي، بتوانند سرويسهايي كه در بانك انجام ميشود را هم ارائه دهد.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه اجراي شبكه مستقل خودپرداز جدا از بانك، يك نمونه از طرحها در اين زمينه است كه در دنيا يك مدل شناخته شده است و ما ميتوانيم نظارت خودپردازها، سرويسدهي، حملونق �ل پ �ول و . . . را در اين بخش دنبال كنيم و در حال حاضر تحقق اين موارد تحت نظارت بانك مركزي، در دستور كار است. اين طرح ميتواند كمك كند كه به نوعي خدمات حرفهايتر بانكي، خارج از شبكه بانكي كشور، به وسيله شركتهاي فعال در اين عرصه ارائه ش �ود و اين موضوع كمك ميكند كه بانكها از حوزه اجراي صرف بس �ياري از امور خارج شوند تا بتوانند به كار اصلي خود كه ميتوان گفت مديريت دادههاي با ارزش بانكي اس �ت، بپردازند. البته در اين زمينه با بانك ملي در مديريت مناس �ب دادهها همكاريهايي انجام شده تا بانك بتواند در تشخيص سرويسهاي مناسبتر براي مشتريان اقدامات دقيقتري داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.