فقط 3 ميليون نفر يارانه نميگيرند!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حالي آمارهاي رس �مي نش �ان ميدهد كه تا پايان بهار امسال جمعيت ايران در مرز 80 ميليون نفر قرار داش �ته اس �ت كه اگر اين رقم را با تعداد حدود 77 ميليون نفري كه در حال حاضر يارانه نقدي دريافت ميكنند كنار يكديگر قرار دهيم بايد گفت كه اكنون فقط سه ميليون نفر يارانه دريافت نميكنند!

به گزارش ايس �نا، تازهترين آماري كه بانك مركزي از جمعيت و نيروي انساني تا پايان بهار امسال و البته به استناد مركز آمار منتشر ك �رده از اين حكايت دارد كه جمعيت ايران تا پايان اين دوره حدود 79 ميلي �ون و 700 ه �زار نفر بوده اس �ت كه از اي �ن تعداد نزديك ب �ه 2/58 ميلي �ون نفر در ش �هرها و 4/21 ميليون نفر در روس �تاها ساكن هستند.

اين رقم در حالي منعكس ميش �ود و جمعيت ايران را حدود 80 ميليون نفري نشان ميدهد كه در تازهترين آماري كه اخيرا نوبخت، رييس س �ازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است تعدادي نزديك به 77 ميليون نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت ميكنند كه در مجموع ب �ا پرداخت 45 ه �زار و 500 تومان به ازاي هر نفر در هر ماه، رقمي حدود 3400 ميليارد تومان براي دولت هزينه دربردارد.

اين در حالي است كه مقايسه تعداد 80 ميليوني جمعيت با تعداد يارانهبگيران منتهي به آمار تاملبرانگيزي ميش �ود؛ اينكه به استناد همين آمارهاي رسمي فقط سه ميليون نفر باقي ميمانند كه يارانهاي دريافت نميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.