20 ميليارد دلار ارز مبادلهاي فروخته شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با تشريح شروط يكسان سازي نرخ ارز گفت: در 9 ماهه ابتداي امس �ال 20 ميليارد دلار ارز از طريق اتاق مبادلات فروخته شد.

سيدكمال سيدعلي در برنامه مناظره سيما با طرح اين پرسشها كه تقويت پول ملي را بايد افتخار بدانيم يا تضعيف آن را و ساير پديدههاي اقتصادي چه تاثيري در اين زمينه دارند؟ گفت: دلار در يكسال گذشته 12 درصد در دنيا گران شد و يورو كه در بازار ايران در سال 91 به ميزان 4560 تومان بود به 4360 تومان رسيده است.

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با طرح اين سوالات كه در حال حاضر آيا شرايط يكسان سازي نرخ ارز وجود دارد كه انجام نشده است؟ آيا موانع بينالمللي برداشته شده و آيا امكان نقلوانتقالات ارزي وجود دارد؟ بيان كرد: همه ميدانند چند نرخي ماندن ارز فسادزاست و حالا نيز نرخهاي اتاق مبادلات با بيرون 800 تومان فاصله دارد.

وي با تاكيد بر اينكه در سالجاري بايد 31 ميليارد دلار ارز براي واردات تامين شود، گفت: همچنين 22 ميليارد دلار نيز قاچاق داريم كه ميشود 53 ميليارد دلار و اين مبلغ بايد از سوي بانك مركزي تامين شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.