وا بداديپلزماسگیشكو-تش نبگتنه با اخر جاجنگمسرورسدآمريكا؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

روسيه ميگويد به تحريمهاي آمريكا و اخراج ديپلماتهايش از خاك اين كشور واكنش نشان خواهد داد و براي واشنگتن ناراحتيهاي جدي ايجاد خواهد كرد.

باراك اوباما، رييسجمهور آمريكا، پنجشنبه گذشته روسيه را به اتهام حمله سايبري عليه كميته مركزي حزب دموكرات و ايجاد مزاحمت براي ديپلماتهاي آمريكايي تحريم كرد. دولت وي در مجموع نه شخص حقيقي و حقوقي از جمله دو س �ازمان اطلاعاتي روسيه را تحريم و دس �تور اخراج 35 ديپلمات روس از ايالات متحده را صادر كرد. گفتني اس �ت روسيه در اقدامي كه احتمالا نخس �تين مرحله از پاسخ عملي عليه اقدام آمريكا محس �وب ميش �ود، م �دارس انگليس �ي- آمريكايي در مس �كو را تعطيل كرد.

آمريكا ميگويد س �ازمانهاي جاسوس �ي روس �يه هزاران ايمي �ل دس �تياران هيلاري كلينتون را در اختيار س �ايت افش �اگر ويكي ليكس قرار دادند تا انتش �ار آنها در اوج كارزار انتخاباتي امس �ال بر ش �انس پي �روزي نامزد دموكراتها اثر بگذارد. روسيه اتهام مداخله در انتخابات آمريكا را يك حرف بياساس ميداند. ديميتري پسكوف، سخنگوي ولاديمير پوتين رييسجمهور روس �يه، از تحريمهاي تازه ابراز انزجار كرده و آن را غيرقانوني خوانده است.

او وعده داد كه براساس اصل عمل متقابل، روس �يه در عرصهه �اي مش �ابه ناراحتيهاي جدي براي آمريكا ايجاد كند. اين سخنگو در عين حال گفت كه مس �كو براي تلافي كردن عجلهاي ندارد. ديميتري پس �كوف گفت: اين تصميمات توس �ط اوباما گرفته شد اما تا سه هفته ديگر ترامپ رييسجمهور خواهد ش �د. مس �لم است كه اين مس �اله به نحوي در نظر گرفته خواهد شد.

از ط �رف ديگر، دونالد ترام �پ با صدور يك بيانيه كوتاه اعلام كرده كه زمان آن فرا رس �يد آمريكا انتخابات را پشت سر بگذارد و به مسايل بزرگتر و بهتري فكر كند. او در عين حال گفته است كه در راستاي منافع كشور و مردم، هفته آينده با روساي سازمانهاي امنيتي آمريكا ديدار خواهد كرد تا از واقعيتهاي ماجرا مطلع شود. ترامپ پيشتر تحريمهاي آمريكا عليه روسيه را غيرسازنده خوانده بود.

او همچنين اين موضع كاخ سفيد كه روسيه بهطور حس �اب شده اردوي هيلاري كلينتون را هدف قرار داد تا به پيروزي ترامپ كمك كند را رد ميكند. در جريان مبارزات انتخاباتي امسال، دونالد ترامپ بارها از پوتين تمجيد كرد و وعده داد در صورت پيروزي با روسيه بيشتر همكاري كند. ولاديمير پوتين هم ترامپ را يك شخصيت خيلي برجسته و بدون شك با استعداد توصيف ميكرد. هيلاري كلينتون، ترامپ را دستنشانده پوتين لقب داده بود.

تصميم در بالاترين سطوح

آمريكا پنجشنبه گذش �ته سرويس امنيت فدرال روسيه FSB)( و سازمان اطلاعات ارتش روس �يه GRU) ( را تحريم كرد. ژنرال كروبوف، رييس سازمان اطلاعات ارتش و سه معاونش هم تحريم شدهاند. سه شركت كامپيوتري در كنار يك سازمان ديگر كه به ظن آمريكا در آموزش هكر فعال است هم تحريم شدند.

در همين رابطه 35 ديپلمات روس كه آمريكا ميگويد ماموران اطلاعاتي هستند بايد در ظرف 72 س �اعت خاك ايالات متحده را ترك كنند. همچنين مقامات روسيه اجازه ورود به دو ويلاي اين كشور واقع در ايالتهاي نيويورك و مريلند را نخواهند داشت. همزمان، كاخ سفيد يك گزارش پليس فدرال آمريكا FBI) ( درباره چگونگي حمله سايبري روسيه را منتشر كرد. بنابراين گزارش، هكرهاي روسيه دو بار بهطور جداگانه در سالهاي 2015 و 2016 ميلادي اقدام به حمله سايبري عليه يك حزب كرده بودند.

ب �اراك اوباما كه براي تعطيلات آخر س �ال مي �لادي ب �ه زادگاهش در ايالت هاوايي س �فر كرده در بيانيهاي گفت: همه آمريكاييها بايد از اقدامات روسيه به شدت نگران باشند. اين اقدامات پيامدهاي �ي دارد. رييسجمه �ور آمريكا گفت كه تصميم حمله سايبري فقط ميتوانست در بالاترين سطوح دولت روسيه گرفته شود - اشاره به نقش احتمالي ولاديمير پوتين رييسجمهور روس �يه در ماجرا. تحريمهاي تازه عليه روسيه واكنش گسترده اعضاي كنگره آمريكا را در پي داشته است. سناتورهاي جمهوريخواه جان مك كين و ليند سي گراهام در بيانيهاي مشترك از اقدام باراك اوباما استقبال كردهاند. اين دو چهره محافظهكار از منتقدان سرسخت سياستهاي ولاديمير پوتين هستند.

ليند س �ي گراهام كه به همراه چند سناتور آمريكايي به كشورهاي حوزه بالتيك سفر كرده، برخلاف مواضع اعلامي دونالد ترامپ در خصوص روس �يه، رييسجمهور اين كش �ور را به تحريم تهديد كرد. گراهام گفت: در آمريكا 100 سناتور (در مجلس سنا) حضور دارند. به شما ميگويم ك �ه 99 نف �ر از ما اعتقاد داريم ك �ه روسها در انتخاب �ات دخالت كردهاند و ما درصدديم درباره آن كاري كنيم.

سناتور ارش �د جمهوريخواه كه در مبارزات انتخاباتي 2016 از مخالفان دونالد ترامپ بوده، افزود: ما درنظر داريم تحريمهايي را اعمال كنيم ك �ه پوتين و حلقه داخلي او را به خاطر مداخله در انتخاباتم �ان هدف قرار دهد. وي همچنين تاكيد كرد: روس �يه نه فقط در انتخابات آمريكا دخالت كرده بلكه اين اقدام را در سراسر جهان انجام داده است.

حمايت رهبر اكثريت سنا از تحريمهاي جديد

رهبر اكثريت سناي آمريكا طي بيانيهاي در پي اعمال تدابير تنبيهي جديدباراكاوباما عليه روسيه گفت: روسيه در هشت سال رياستجمهوري اوباما به دنبال گس �ترش حوزه نفوذ خود در سراس �ر جهان بوده و دوس �ت آمريكا نيس �ت. ميچ مك كانل در بيانيه خود س �اعاتي بعد از اقدام دولت اوباما در اعمال تحريمهاي جديد عليه روس �يه گفت: روسها دوس �تان ما نيستند. دولت اوباما آشكارا هنوز نتوانسته آنها را از تلاش براي نفوذ به سيس �تمهاي امنيت سايبري ما يا آزار دادن ديپلماتهايمان در مسكو باز دارد.

مككانلكهازرهبراناصليحزبجمهوريخواه آمريكاست دولت اوباما را به تلاش براي بازسازي روابط با روسيه در حالي كه مسكو به دنبال افزايش نفوذش در جهان بوده، متهم كرد. وي گفت: دولت اوباما براي هشت سال تلاش كرد روابط با روسيه را از سر بگيرد و منفعلانه شاهد افزايش حوزه نفوذ روس �يه در جهان، مداخلهاش در كريمه، شرق اوكراين، سوريه و تلاش براي قلدري كردن عليه كشورهاي حوزه بالتيك بود. مككانل تاكيد كرد: اعمال تحريمهاي آمريكا عليه روسيه يك قدم اول خوب است اما با تاخيري طولاني صورت گرفت. از طرفي اس �تني هوير، از رهب �ران دموكراتها در مجلس نمايندگان آمري �كا هم از اقدام كاخ س �فيد عليه آنچه دخالت بيشرمانه روسيه در انتخابات آمريكا خوانده اس �تقبال كرده است. او ابراز اميدواري كرد كه اين تدابير گام اول در يك رشته تحريم عليه روسيه باشد و دولت آينده به رياست جمهوري دونالد ترامپ تحريمهاي بيشتر عليه مسكو در نظر بگيرد.

پ �ل رايان، رييس مجلس نمانيدگان آمريكا گفته است، روسيه همواره تلاش كرده است به مناف �ع آمريكا ضربه بزند. وي با اين حال تاكيد كرده اين تحريمها دير هنگام اعمال ش �دهاند. برخي دموكراتها در كنگره خواهان تش �كيل ي �ك هيات تحقيقاتي ويژه براي رس �يدگي به اتهام دخالت روسيه در انتخابات آمريكا شدهاند. همچنين شمار زيادي از قانونگذاران آمريكايي از همين حالا ميگويند بايد تحريمهاي شديدتري عليه مسكو در نظر گرفته شود.

آغ�از اقدام�ات متقابل روس�يه عليه آمريكا

روسيه در اقدامي كه احتمالا اولين مرحله از پاسخ عملي عليه اقدام آمريكا محسوب ميشود، مدارس انگليسي- آمريكايي در مسكو را تعطيل كرد. به دنبال افزايش تنش ميان روسيه و آمريكا و اخ �راج 35 ديپلم �ات روس از خاك آمريكا، دولت روسيه از برنامه خود براي مقابله به مثل با آمريكا خبر داد. در اولين اقدام در اين چارچوب، مدرسه انگليسي- آمريكايي در مسكو كه فرزندان كارمندان نمايندگيه �اي ديپلماتيك آمريكا، بريتانيا و كانادا در آن تحصيل ميكنند، بسته شد. همچنين مقامات امنيتي روسيه راه دسترسي به اقامتگاه سفير آمريكا در محله سربرني بور مسكو را مسدود كردهاند.

انتشار اولين گزارش دقيق آمريكا درباره حملات سايبري روسيه

از طرفي به گزارش آسوشيتدپرس، مقامات امنيتي آمريكا اقدام به انتشار اولين گزارش دقيق خود درباره تلاشهاي روس �يه براي مداخله در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از طريق حمله سايبري عليه سيس �تمها و حسابهاي پست الكتريكي سياستمداران اين كشور كردند.

اي �ن تحليل 13 صفحهاي بهطور مش �ترك توس �ط وزارت امنيت كش �ور و دفتر تحقيقات فدرال آمريكا FBI)( تهيه شده و اولين گزارش نهادهاي امنيتي آمريكا به منظور نس �بت دادن فعاليتهاي مخرب س �ايبري به يك كش �ور يا عاملان خاص محسوب ميشود. همچنين براي نخستين بار اس �ت كه آمريكا رسما و مشخصا نفوذ به سيس �تمهاي حزب دموكرات آمريكا را به هكرهاي وابسته به نهادهاي اطلاعاتي روسيه يعني FSB و GRU نسبت ميدهد. اين گزارش تصريح ميكند كه سرويسهاي اطلاعاتي روسيه در يك كمپين مداوم داراي قابليت سايبري عليه دولت آمريكا و شهروندانش دست داشتهاند.

در اي �ن گزارش آمده اس �ت: در برخي موارد عاملان نهادهاي اطلاعاتي روسيه با پوشش يك طرف س �وم هويت خود را مخفي كرده و پشت هويتهاي اينترنتي دروغين پنهان ش �دهاند تا قرباني خود را گمراه كنند تا عامل حمله را طور ديگري ببيند. بااين حالاين گزارش چيزي بيشتر از مطالب افشا ش �ده در گزارش شركت امنيت سايبري CROWDSTRIKE كه براي تحقيق درباره هك شدن سيستمهاي حزب دموكرات به خدمت گرفته شده، مطرح نكرده است.

اين گزارش يكسري سرنخها را براي كاركنان امنيت س �ايبري در بخش خصوصي به منظور شناسايي سيستمهاي به خطر افتاده و پيشگيري از نفوذهاي بيش �تر ارائه كرده است. همچنين مقامات آمريكايي به فروش �ندگان آنتيويروس در آمري �كا دو نمونه از نرمافزارهاي مخرب مورد اس �تفاده س �رويسهاي اطلاعاتي روسيه ارائه كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.