آغاز آتشبس مورد حمايت روسيه و تركيه در سوريه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

قرار به اصلاح قانون اساس �ي است؛ اصلاحي كه منجر به افزايش قدرت اردوغان در تركيه ميشود. نخستين گام مهم در اين راستا برداشته شده كه پذيرش اصلاح قانون اساسي توسط كميسيون پارلماني تركيه است. حال مجلس تركيه بايد راي دهد. اعتراضات ش �هروندان مخالف اين اصلاحات نتيجهاي به بار نياورد. براساس خبري كه خبرگزاري دولتي تركيه، آنادولو، منتشر كرده است، حزب عدالت و توسعه تركيه كه حزبي اسلامي و محافظهكار است موفق شده نخستين گام را در راستاي اجرايي شدن اصلاحات قانون اساسي اين كشور بردارد. كميسيون مسوول تصميمگيري پيرامون اصلاحات قانون اساسي تركيه، تنها ظرف 9 روز به برنامه استقرار نظام

گزارشها حاكي است كه آتشبس فراگير بين نيروهاي دولتي سوريه و مخالفان مسلح در سراسر خاك اين كشور از س �اعت 10 شب پنجشنبه گذشته به وقت محلي آغاز شد. اين آتشبس با ميانجيگري روسيه و تركيه حاصل شده است. ولاديمير پوتين يكي از حاميان اصلي حكومت بش �ار اس �د پنجشنبه گذشته خبر داد كه حكومت سوريه با اپوزيسيون مسلح اين كشور توافقنامه آتشبس امضا كرده است.

وزارت دفاع روس �يه ميگويد، شماري از گروههاي مسلح مخالف حكومت بشار اسد اين توافقنامه را امضا و تعداد ديگري از گروهه �اي مخالف هم اين توافقنامه را تاييد كردهاند. يك سخنگوي ارتش آزاد سوريه هم گفته است كه اين آتشبس را رعايت خواهد كرد. يك فرمانده ارتش آزاد س �وريه گفته اس �ت كه به نتيجه اين آتشبس خوشبين است. سرهنگ فارس البويش تاكيد كرده است: من در خصوص جدي بودن اين آتشبس اطمينان دارم چراكه تلاش تازه بينالمللي در رييسجمهورمحور در تركيه راي مثبت داده است. حال پس از تصويب برنامه حزب عدالت و توسعه در كميسيون مربوطه، اصلاح قانون اساسي بايد در مجلس تركيه به راي گذاشته شود. اردوغان با استقرار يك نظام رييسجمهور محور در تركيه بر آن است تا بر دامنه قدرت خود بيفزايد. جريان ناسيوناليست افراطي حزب حركت ملي نيز از تصميم اردوغان و حزب عدالت و توسعه پشتيباني كرده است.

اردوغان مايل است كه پس از تصويب برنامه اصلاح قانون اساسي كش �ور در مجلس تركيه، آن را به رفراندوم عمومي بگذارد. حزب عدالت و توسعه براي آنكه برنامه استقرار نظام اين مورد انجام شده است.

فرماندهي كل ارتش و نيروهاي مسلح سوريه پنجشنبه گذشته در بيانيهاي اعلام كرد: پس از پيروزيها و موفقيتهاي نيروهاي مس �لح در مناطق مختلف، فرماندهي كل ارتش و نيروهاي مسلح اعلام ميكند كه آتشبس در سراسر سوريه از ساعت صفر روز 30 دسامبر 2016 آغاز ميشود. در اين بيانيه تاكيد شد: اين آتشبس شامل گروههاي تروريستي داعش و جبهه النصره و گروههاي مرتبط با آنها نميشود. هدف از اين آتشبس، فراهم كردن زمينه حمايت از راهكار سياسي براي حل بحران سوريه است.

تلاشهاي جديد براي برقراري آتشبس فراگير درچارچوب همگرايي ايران، روسيه و تركيه صورت ميگيرد. وزيران خارجه سه كشور اول ديماه در مسكو در پايان مذاكرات يك روزه خود بر لزوم حل سياسي بحران سوريه تاكيد كردند. رييسجمهورمحور را به تصويب مجلس تركيه برساند، نياز به 330 راي از مجموع 550 راي مجلس تركيه دارد. بايد يادآور شد كه مجموع آراي حزب عدالت و توسعه و همچنين حزب ناسيوناليستي حركت ملي براي تصويب اين برنامه در مجلس تركيه كفايت ميكند. زمان ارائه و رايگيري مجلس بر سر برنامه اصلاح قانون اساسي هنوز اعلام نشده است.

افزايش قدرت اردوغان

هس �ته اصلي رفرم قانون اساس �ي تركيه انتقال بيش �تر مسووليتهاي نخستوزير به رييسجمهور است. در صورت اجرايي شدن اين برنامه، قدرت اردوغان افزايش چشمگيري

در اين مذاكرات فشرده بيانيهاي تصويب شد كه در برگيرنده مبارزه با داعش و جبهه النصره، فراخوان جامعه جهاني براي همكاري عليه تروريسم، حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي س �وريه، رد راهكار نظامي براي حل بح �ران كنوني، اجراي قطعنامه 2254 سازمان ملل، كمك رساني فراگير به سوريها و ل �زوم برقراري نظام خروج آزادانه مردم از مناطق درگيري و تحت سلطه تروريستها و همچنين پشتيباني از برگزاري مذاكرات سوري- سوري در قزاقستان است. ولاديمير پوتين هم پنجشنبه گذشته با اعلام توافق آتشبس در سوريه تاكيد كرد: طرفهاي درگير آماده آغاز مذاكرات صلح هستند. وزيران امور خارجه ايران و روسيه هم ديروز در مورد وضعيت سوريه و توافق برقراري آتشبس در اين كشور تلفني گفتوگو كردند. در اين تماس، طرفين از برقراري آتشبس فراگير در سوريه استقبال و بر ادامه مبارزه با تروريسم و گروههاي تروريستي خواهد يافت. تاكنون نقش رييسجمهور در قانوناساسي تركيه محدود بوده است. پس از استقرار نظام رييسجمهورمحور، نه تنها نقش اين نهاد در كل ساختار سياسي تركيه افزايش مييابد، بلكه از نقش و اهميت پارلمان تركيه نيز كاسته خواهد شد. هر دو حزب اپوزيسيون تركيه، حزب جمهوريخواه خلق كه يك حزب چپ ميانهرو است و حزب طرفدار كردهاي كشور، يعني حزب دموكراتيك خلق مخالف اصلاح قانون اساسي و انتقال اين همه قدرت به رييسجمهور هستند. به باور آنها اين اقدام به استقرار يك نظام ديكتاتوري جمهوريمحور راه ميبرد. لازم به يادآوري اس �ت كه دولت تركيه تصميم دارد رفراندوم مربوط به قانون اساسي تركيه را در اوايل سال آينده )2017) برگزار كند. داعش و النصره و متحدان آنها تاكيد كردند. وزير امور خارجه سوريه هم درباره توافق آتشبس با گروههاي مسلح كه از امشب اجرا شد، گفت: ضمانت روسيه در آتشبس مورد اعتماد ماست زيرا كه آنها در مقابله با تروريسم شريك ما هستند و اما تركيه هيچ وقت مورد اعتماد ما نيست.

نقض محدود آتشبس

تنها با گذشت چند ساعت از آغاز اجراي آتشبس در سوريه، خبرهاي رس �يده از اين كشور حكايت از نقض آتشبس در چندين جبهه از مناطق مختلف اين كشور دارد. ارتش سوريه اعلام كرد، شورشيان س �وري ساعاتي پس از اجرايي شدن آتشبس سراسري در سوريه مناطق مسكوني غرب حلب را با خمپ �اره و راكت هدف حمله قرار دادند كه در آن دو غير نظامي كشته و چند نفر ديگر زخمي شدند. بنا بر اعلام ارتش سوريه، شورشيان سوري در برخي مناطق ديگر از جمله حومه ادلب نيز آتشبس را نقض كردهاند و ارتش سوريه حق پاسخ به اين تجاوزات را براي خود محفوظ ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.