2017، سال سخت اتحاديه اروپا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

براساس نتايج جديدترين نظرسنجي اكثر آلمانيها 2017 را سال راحتي براي اتحاديه اروپا ندانسته و بر اين باورند كه انسجام اين اتحاديه سال آينده كمتر خواهد شد.

به نوش �ته تاگس اشپيگل، نتايج جديدترين نظرسنجي نشان ميدهد كه به اعتقاد اكثر آلمانيها بعد از پشتس �ر گذاش �تن س �ال بحران 2016، سال 2017 نيز سال راحتي براي اتحاديه اروپا نخواهد بود. بر اين اساس، 58 درصد شهروندان آلماني بر اين عقيدهاند كه انسجام اتحاديه اروپا در سال آينده كمتر خواهد شد. نتايج اين نظرسنجي كه از طرف موسسه سيوي Civey)( و به سفارش روزنامه تاگس اشپيگل انجام شده است نشان ميدهد كه تنها 15 درصد آلمانيها بر اين عقيدهاند كه انسجام اتحاديه اروپا در سال 2017 بيشتر ميشود. در اين ميان جوانان با ديد خوشبينانهتري به آينده اتحاديه اروپا مينگرند. از ميان سنين بين 18 تا 29 سال اكثريت 9/56 درصدي اعتماد زيادي به آينده اتحاديه اروپا دارند.

در مارس سال آينده اعضاي اتحاديه اروپا در پايتخت ايتاليا شصتمين سالگرد انعقاد معاهده رم كه سند تاسيس جامعه اقتصادي اروپا و شكلگيري اين اتحاديه است را جشن ميگيرند. با اين حال اين مناسبت كمتر جايي براي شادي براي اين اتحاديه دارد چراكه انتظار ميرود در اواخر مارس سال آينده ترزا مي، نخستوزير انگليس درخواست خروج كشورش را از اتحاديه اروپا ارائه داده و به اين ترتيب مذاكرات درباره خروج انگليس از اتحاديه اروپا آغاز ميشود.

البتهبراساسنتايجايننظرسنجيآلمانيهاكمترخروجكشوريمانندانگليس از اتحاديه اروپا و تاثير دومينويي احتمالي آن را به عنوان خطري براي اتحاديه اروپا ارزيابي ميكنند بلكه در درجه اول از مساله مهاجرت و پوپوليسم روزافزون نگرانند. بر اين اساس حدود 9/31 درصد شهروندان آلماني اين دو خطر را به عنوان بزرگترين تهديد براي جامعه اروپايي ارزيابي ميكنند.

اين نظرس �نجي كه از بين 2500 شهروند آلماني انجام گرفته است نشان ميدهد كه مس �اله مهاجرت بهخصوص از ط �رف طرفداران حزب ضديوروي جايگزين �ي براي آلمان (5/81 درصد) ، افرادي كه در انتخابات ش �ركت نمي كنند (42 درصد) و طرفداران حزب ليبرال دموكرات (1/38 درصد) به عنوان بزرگترين خطر براي اتحاديه اروپا ارزيابي ميشود. خطر پوپوليسم نيز از طرف طرفداران س �بزها (7/63 درصد)، طرفداران حزب سوس �يال دموكرات (50/3 درصد) و طرفداران احزاب متحد مس �يحي (8/48 درصد) به عنوان مهمترين خطر براي آينده اتحاديه اروپا ارزيابي ميشود.

از طرفي 2017 به علت پيش رو بودن انتخاباتهاي مهمي در چندين كشور عضو اين اتحاديه از جمله در هلند، فرانسه و آلمان سالي سرنوشتساز براي اين اتحاديه است. بهخصوص در كشورهاي هلند و فرانسه انتظار عملكرد قدرتمندي از طرف احزاب افراطي ميرود. همچنين آينده قرارداد تجارت آزاد با آمريكا موسوم به TTIPو تجارت آزاد با كانادا موسوم به ستا نيز از ديگر مسايل مورد توجه اروپاييان در سال آينده است.

در اين ميان براساس نتايج نظرسنجي كه به سفارش روزنامه تاگس اشپيگل انجام گرفته است در آلمان حدود 4/13 درصد شهروندان بر اين عقيدهاند كه تيتيايپي و ستا به عنوان بزرگترين خطر براي اتحاديه اروپا ارزيابي ميشود. بهخصوص در س �نين بين 30 تا 39 سال مخالفت با اين قراردادهاي تجارت آزاد بيشتر است.

از طرف ديگر جوانان مساله مهاجرت را كمتر خطري براي اين اتحاديه ارزيابي ميكنند در حالي كه بهخصوص مردان و زنان در سنين بين 40 و 64 سال اين بحران را به عنوان بزرگترين خطر براي جامعه اروپايي ميدانند.

بر اين اساس با افزايش سن همچنين اعتماد به اتحاديه اروپا كاهش مييابد. اكثريت شركتكنندگان در اين نظر سنجي بر اين عقيدهاند كه اعتماد به اتحاديه اروپا كم (4/41 درصد) يا بسيار كم (9/19 درصد) است. در كل تنها يك اقليت 31/9 درصدي بر اين باورند كه اعتماد زيادي به اتحاديه اروپا وجود دارد كه در بين آنها 6/34 درصد مردها و 9/28 درصد زنان چنين نظري دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.