خوشبيني اسد نسبت به ترامپ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

اسد درخصوص انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييسجمهور آمريكا گفت: در مقايسه با كادر كنوني نسبت به او خوشبين تر هستيم اما تا حدودي محتاطيم چراكه سياستي كه وي در قبال منطقه ما به صورت كلي در پيش خواهد گرفت، نميشناسيم اينكه وي چگونه با گروههاي مختلف فشار در ايالت متحده تعامل خواهد داشت كه مخالف هرگونه راهحلي در سوريه هستند و برقراري روابط خوب با روسيه را نميپذيرند يك مساله مهم است. وي افزود: اما ميتوانيم بگوييم كه بخشي از اين خوشبيني مربوط به برقراري روابط بهتر ميان ايالات متحده و روسيه و نه بين غرب و روسيه است چراكه اروپا در نقشه سياسي وجود ندارد من فقط درمورد ايالت متحده صحبت ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.