10 سال حبس براي رييس پليس قاچاقچي فنلاند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-

BBC رييس سابق پليس مبارزه با مواد مخدر هلسينكي، پايتخت فنلاند به جرم قاچاق مواد مخدر و ارتكاب جرائم ديگر به 10 سال حبس محكوم ش �د. ياري آرنيو متهم بوده كه بين س �الهاي 2011 تا 2012 ميلادي به يك باند تبهكار كمك كرده كه حدود 800 كيلوگرم حشيش از هلند به فنلاند قاچاق كنند. آرنيو، 59 ساله، در دادگاه به ارتكاب پنج فقره جرم مرتبط با مواد مخدر و 17 فقره ديگر از جمله پاپوش دوختن براي فردي بيگناه، گناهكار شناخته شده است. يك شريك جرم وي هم به 10 سال حبس محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.