ديدار اسد با هيات پارلماني اروپا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

رييسجمهور سوريه با هياتي مشترك از نمايندگان پارلمان اروپا و شوراي فدرال روسيه ديدار كرد. بشار اسد در ديدار با اعضاي اين هيات درخصوص تحولات سوريه صحبت كرد و به سوالات آنها در اين خصوص پاسخ داد. وي گفت: حضور شما در سوريه اشاره مهمي به اين است كه روسيه و كشورهاي اروپايي منافع مشتركي دارند. اسد بر نقش مهمي كه نمايندگان پارلمان ميتوانند در بيان منافع ملتهايشان ايفا كنند، تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.