افزايش احتمال قتل سفير يونان در برزيل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دويچهوله-

به دنبال اعلام مفقود شدن سفير يونان در برزيل، پليس اين كشوراعلام كرد: جسدي سوخته را كشف كرده كهاحتمالا جسد سفير يونان است. كرياكو آميريديس در حالي كه با خانوادهاش در تعطيلات به سر ميبرد از دوشنبه شب گذشته تاكنون مفقود شده است. مقامات برزيل اعلام كردند، در حال تحقيق و بررسي درباره يك جسد يافت شده در يك خودرو سوخته در نزديكي حومه شمالي شهر ريودوژانيرو هستند كهاحتمالا متعلق به سفير يونان است اما هنوز نميتوانند اين مساله را بهطور قطعي تاييد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.