توليد 300 فروند جنگده و بالگرد در 2016 در روسيه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

معاون نخستوزير روسيه از توليد 109 فروند جنگنده و 186 بالگرد نظامي در روس �يه در س �ال 2016 ميلادي در اين كشور خبر داد. دميتريراگوزينافزود:علاوهبربخشهاينظامي،مهندسانروسيهدرامسال 30 فروند هواپيماي مسافربري و 22 بالگرد مسافربري و ترابري نيز توليد كردهاند. وي خاطرنشان كرد: ساخت شش رزمناو بزرگ و پرتاب 18 سفينه فضايي بخش ديگري از توانمندي روسيه در عرصه هوافضا بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.