ارتقاي جايگاه بازار سرديم راعيامهل ب تهر ن اويررسانادمطررحج كهراد؛ن با توسعه بازار مشتقه

م

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نقشابزارهايمشتقهدرتاميننيازهاي سرمايهگذاران و فعالان بازارهاي مالي در سالهاي اخير غيرقابل انكار بوده و نشان از كارايي و توسعهيافتگي بازار است. بسياري از كارشناس �ان و فعالان بازار س �رمايه معتقدند عدم وجود چنين ابزارهايي در بازار به ش �دت احساس ميشود. وجود اين ابزار باعث ميشود نهتنها سرمايهگذار خارجي، بلكه سرمايهگذاران داخلي هم اقبال لازم و پرش �وري نس �بت به بازار داشته باشند. اهميت و كارايي ابزارهاي مشتقه در پوشش ريسك، متنوعسازي سبد سرمايهگذاري و بهبود فرآيند كشف قيمت داراييها به اندازهاي است كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته حجم معاملات آن بسيار بيش �تر از بازارهاي نقدي گزارش ميش �ود. به همين دليل و با توجه به س �ابقه بورس اوراق بهادار ته �ران در طراحي و معرف �ي ابزارهاي نوين مالي حسن قاليبافاصل، مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفتوگويي را با سنا انجام داده است كه در ادامه به آن ميپردازيم.

آيا با توجه به توافقنامه برجام و گشايشهاييكهدرروابطبينالمللي ايجاد شده اس �ت، بهتر نبود پروژه طراحي و راهاندازي اختيارات معامله كه به نوبه خود ميتواند نقطه عطفي در بازار سرمايه ايران قلمداد شود، براس �اس آخرين زيرس �اختهاي فناوري دنيا دنبال ميشد؟

ارتقا يا تغيير س �امانههاي معاملاتي از جمله اهدافي اس �ت كه بورس تهران در سالجاري با جديت پيگيري كرده و مذاكراتي را نيز در اين رابطه انجام داده است. تغيير سامانه معاملات نه تنها بازار مشتقه بلكه تمامي فرآيندهاي اجرايي پي �ش از معاملات، معام �لات و پس از معاملات ساير ابزارهاي مالي موجود در بازار را متاثر ميكند. بنابراين تامين سامانه معاملات �ي جديد جزو تصميمات كلان بازار س �رمايه به حساب آمده و نيازمند همكاري و همفكري تمامي اركان بازار سرمايه بوده و در كوتاهمدت امكانپذير نيس �ت. همچنين تجربيات بورسهاي جهان نشان داده است كه راهاندازي ابزار مشتقه به ويژه قراردادهاي اختيار معامله باي �د به صورت گام به گام صورت گيرد بنابراين بورس تهران در نخس �تين گام راهاندازي اين بازار با توجه به قابليتهاي سامانه معاملاتي فعلي، تصميم به معرفي قراردادهاي اختيار معامله خريد س �هام كرده اس �ت تا به م �وازات ارتقاي دانش عمومي بازار و همچنين بهبود س �امانه معاملاتي، امكان معرفي كامل اين ابزار فراهم شود.

قرارداده�اي اختيار معامله در مقايس �ه با ساير مش �تقات مالي از پيچيدگيهاي محاس�باتي نسبتا بيشتري برخوردار است. آيا به نظر شما بازار در اين سطح از دانش مالي قرار دارد كه بتوان �د ابزار فوق را در معاملات خود لحاظ كند؟

بورس ته �ران در زمين �ه آموزش و توس �عه دانش مش �تقات مالي اقدامات گستردهاي را تا به حال انجام داده است. تهيه س �والات متداول و بروش �ورهاي آموزش �ي در بخ �ش قراردادهاي آتي و اختيار معامله سهام، برگزاري دورههاي آموزش �ي در سطوح مختلف كارگزاران و عموم س �رمايهگذاران، آسيبشناسي دورهاي ابزارهاي فوق و بهبود رويههاي اجرايي از جمله اقداماتي اس �ت كه در گذشته انجام شده و همچنان با جديت پيگيريميشود.بازخوردشركتكنندگان نيز در اين دورهها نش �ان داده است كه س �طح دانش خوبي در بين فعالان بازار درخصوص ابزارهاي مشتقه بهخصوص قراردادهاي اختيار معامله س �هام وجود دارد و اين جاي بسيار خوشحالي است البته دانش مالي بهخصوص مهندس �ي مالي كه تمركز آن بر ابزار مشتقه است در سالهاي گذشته در دانشگاهها و آموزش عالي بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است و در ضم �ن معرفي اين ابزار و در نتيجه تقاضا براي اين دانش باعث ارتقاي سطح تحليل و دانش س �رمايهگذاري در بازار سرمايه ميشود.

آيا محدوديتهايي در خصوص معاملات قراردادهاي اختيار معامله از س �وي بورس تهران تعريف شده است؟

ب �ا توجه به برخي ملاحظات فني و صلاحديدها، امكان ارائه كامل قراردادهاي اختيار معامله سهام وجود نداشته و اميد است در مدت زمان كوتاهي تمامي موانع و محدوديتها رفع ش �ود. از جمله اين محدوديتها، اخ �ذ موقعيت فروش در قراردادهاي اختيار معامله است. نظر به اينكه سامانه مديريت ريسك هنوز نهايي نشده است، امكان فروش اين قراردادها در حال حاضر براي عموم سرمايهگذاران وجود ندارد. به همين خاطر بورس تهران جلسات متعددي با برخي از سهامداران عمده شركتها داشته و توافقاتي مبني بر مشاركت اين گروه از فعالان بازار در بخش فروش قراردادهاي اختيار معامله صورت گرفته و لازم به ذكر است مديريت فناوري بورس تهران با جديت در حال آمادهسازي سامانه مديريت ريس �ك بوده تا هرچه سريعتر مش �اركت همه سرمايهگذاران امكانپذير شود ضمنا معرفي اوراق اختيار فروش روي سهام و همچنين اوراق اختيار معامله روي سبد سهام جزو برنامههاي اصلي و فوري بورس تهران است.

در صورت�ي ك�ه فروش�ندگان اي�ن قراردادها، س�هامداران عمده شركتها باشند، شائبه دستكاري قيم�ت در روزهاي منتهي به تاريخ سررسيد اختيارات توسط آنها وجود ندارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.