آگهیشناسايیپیمانکارر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

قيمت محصولات بايد از طريق بورس كالا مش �خص ش �ود به طوري كه بهاي س �نگآهن و گندله از وضعيت دس �توري و دولتي خارج ش �ود. به گ �زارش بورس كالا، مشاور معاون رييسجمهور درباره وضع عوارض بر صادرات اظهار كرد: اطلاعات دقيقي در اين رابطه ندارم اما معتقدم باي �د حرف هر دو طرف يعني دولت و بخشخصوصي را ش �نيد. پيشتر به دوس �تان گفته بودم بايد در اين رابطه بخشخصوصي با وزارتخانه و دولت به تفاهم برسند. اين تفاه �م بايد به صورتي باش �د كه اگ �ر قيمتها از حدي بالاتر رفت، بخشخصوص �ي به دولت كمك كند اما اگر قيمتها كاهش يافت بايد دولت به بخشخصوصي كمك كن �د. در اين رابطه بايد ه �ر دو طرف به يك تفاهمنامه بلندمدت دست پيدا كنند اما كسي به موضوع تفاهمنامه بلندمدت توجهي ندارد. موذنزاده ادامه داد: به اعتقاد من بايد در اين رابطه هر دو طرف پاي ميز مذاكره نشس �ته و نظ �رات خود را بيان كنند ت �ا در نهايت به يك نتيجه واحد دست يابند. موذنزاده با اشاره به برگزاري چهارمين همايش بينالمللي انجمن سنگآهن ايران بيان كرد: يك س �ردرگمي در مجموعه دوس �تان ما در بخشخصوصي وجود دارد. در حال حاضر قيمت سنگآهن به يك تعادل منطقي نزديك ش �ده اس �ت. با توجه به اين موضوع بايد بررس �ي ش �ود كه آيا قيمتهاي تمام شده داراي مزيت رقابتي است يا خير. با توجه به وضعيت بازار بايد قيمت تمام ش �ده خود را كاهش دهند كه اين موضوع نيازمند تكنولوژي و مقياس مش �خص از معادن است زيرا برخي مع �ادن كوچك توجيهي براي فعاليت ندارند. با توجه به موارد يادش �ده ش �ايد بهتر باش �د در چهارمين همايش بينالمللي انجمن س �نگآهن ايران به موضوع تكنولوژي نيز پرداخته شود. وي تصريح كرد: همچنين مساله تجميع معادن براي افزايش ارزش افزوده نيز از ديگر موضوعاتي اس �ت كه ميت �وان در همايش ب �ه آن پرداخت زيرا اين مس �ايل هنوز هيچكدام به مرحله اجرا نرسيده است زيرا زماني كه قيمت س �نگآهن در جايگاه خوبي قرار داشت كس �ي به آن توجه نميكرد و امروز نيز با كاهش قيمت در بازارهاي بينالمللي مش �كلات به اندازهاي شديد شد كه تمامي اين موارد به دس �ت فراموش �ي س �پرده شد و نگاه افراد فعال در اين حوزه نگاههايي كوتاهمدت اس �ت در حالي كه با داش �تن نگاهي بلندمدت ميتوان بسياري از مشكلات را حل كرد.

شركت ملی صنايع مس ايران در نظر دارد، شركتهای توانمند و دارای امكانات و س �وابق كافی در زمينه اجرای عمليات خاكبرداری، آمادهسازی سطوح، توسعه زهكشهای پی و ترفيع سد باطله مجتمع مس سونگون را جهت تكميل بانك اطلاعات و شركت در مناقصه، شناسايی و ثبت نمايد. جهت كس �ب اطلاعات بيشتر به سايت رسمی شركت به آدرس مراجعهشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.