حسرت دوران طلايی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرانك جواهري-

صنعت خ �ودرو از محركهاي اصلي اقتصاد آمريكا محس �وب ميشود. به گزارش مركز تحقيقات خودرو، اين صنعت در كش �ور آمريكا هفت ميليون شغل در بخشخصوصي ايجاد كرده و 500 ميليارد دلار بابت حقوق از طريق اين صنعت وارد اقتصاد كشور ميشود، قابل توجه است كه هر شغل در حوزه توليد خودرو، 11 شغل ديگر در صنايع مرتبط ايجاد ميكند.

در كل ميت �وان گفت بخش خودرو، چهار درصد اقتصاد آمريكا را تش �كيل ميدهد از همين رو دويد كايلي تحليلگر سايت فوربز، نيمنگاهي به تاثيرگذارترين اتفاقات صنعت خودرو در سال 2016 مياندازد و پنج مبحث را گلچين ميكند ميزان ف �روش خودرو، حملههاي ترامپ، چالش اقتصاد س �وخت و خودروهاي خودران.

فروش 4/17 ميليون دلاري

ميزان فروش صنعت خودرو در بالاترين حد خود به 17/4 ميليون دلار رسيد اما از نظر كارشناسان اين ميزان تا سال 2024 كاهش خواهد يافت و به 15 ميليون ميرس �د. در اين ميان كاهش فروش خودرو بر ميزان درآمد بسياري از خودروسازان تاثير منفي خواهد داشت. اگر چه كمپانيهاي خودروسازي جنرالموتورز، فورد و افسياي پس از بحران اقتصادي سال 2009 نقطه سربهسريBreak-even) ( را به ش �دت پايين آوردند، درجات سربهسري (درجه ميزان فروش تا كمپاني به س �ودآوري برسد) از آن زمان تاكنون كمي بالا رفتهاند و خودروس �ازان با اين درجه كماكان در تاريكي باقي خواهند ماند. باوجود دستاوردهاي بازار سهام، حقوقهاي بالا و نرخ بيكاري پايين،ميزانهزينههايمشوقتوسطخودروسازاننشانميدهد كه در مقايسه با سال گذاشته امسال فقط توانستند سر خود را روي آب نگه دارند.

حملههاي ترامپ

رييسجمهورمنتخبآمريكا،دونالدترامپتوانستايالتهاي متكي بر صنعت مثل ميشيگان، اوهايو، ويسكانسين، پنسيلوانيا و ايندايانا را با وعده و وعيدهايي كه به طبقههاي كارگر ساكن شهرهاي كوچك داده بود از رقيبش ببرد. ترامپ در كمپين خود وعده داده بود با تغيير و تحول در قوانين مبادلاتي و سياسي كه شغلهايي را كه به خاطر ارزان بودن نيروي كار به مكزيك و چين رفتهاند آن را به آمريكا بازگرداند.

بااين حال هنوز بايد منتظر ماند و ديد كه آيا ترامپ براي عمل به وعدهاش، مجلس آمريكا را وتو كند و يا اينكه ميتواندحزب متبوعش را به س �مت خود جلب ميكند و با حمايت سناي شركتهاي آمريكايي- ذينفع در قوانين تجارت آزاد- را سر جاي خود بنشاند.

با اين حال براس �اس پيشبينيه �ا از ترامپ كار چنداني برنميآيد و حداكثر ميتواند موج خروج اش �تغال در كشور را در چهار سال رياستجمهورياش كنترل كند و و پس از پايان دورهاش همه چيز به حالت اول خود برميگردد.

در هر حال نامشخص بودن نحوه عملكرد ترامپ، تصميمات فورد، جنرالموتورز و افسياي را در مورد محل توليدشان تحت تاثير قرار خواهد داد. مكزيكو به مكاني تبديل شده است كه اين كمپانيها ميتوانند با ني �روي كار ارزان، خودروهايي كوچك كممصرف با حاشيه سود كم يا صفر توليد كنند.

چالش سوخت

دولت ف �درال به قوانين س �ختگيرانهاش در مورد قيمت سوخت و ميزان انتشار گازها سخت چسبيده است تا بتواند به استانداردهايش تا سال 2025 برسد اما قيمت پايين سوخت و علاقه آمريكاييهاي به اسيووي و ماشينهاي شاستي بلند رسيدن به اين هدف را دشوار كرده است.

از نقطهنظ �ر پرفس �ور مارتي �ن زيمرم �ن Martin) Zimmerman ،( اس �تاد دانشگاه اقتصاد ميشيگان، قيمت پايين بنزين ميزان تقاضا را براي خريد خودروهايي كه در زمينه سوخت استاندارد پايينتري دارند، تقويت خواهد كرد و اين امر رسيدن به استانداردهاي سوخت را سختتر ميكند.

وي همچنين در ادامه به تحليلگر فوربز ميگويد: اقدام EPA ( آژانس حفاظت محيطزيست ايالات متحده آمريكا) در راستاي بدون تغيير نگه داشتناستانداردهاي2022 تا2025 شاخصاما قابل پيشبيني بود. اين اقدام EPA صحنه را براي پيادهسازي قانون، پيش ازانكه مديريت جديد جايگزين شود، اماده ميكند و تغيير اس �تانداردها را براي دفتر ترامپ سخت خواهد كرد. اگرچه فشارهاي مداوم، براي ايجاد تغييرات و طولانيتر كردن افق زماني ادامه خواهد داشت.

بدهي خريداران

خانوادههاي متوس �ط آمريكايي از پ �س خريد خودروي جديد با قيمت متوسط برنميآيند. به همين دليل براي خريد ماشين جديد زير بار قرضهاي آنچناني ميروند. براساس آمار به دست آمده، ميانگين وام براي خريد يك ماشين جديد 68 ماه است و به اين معناست كه بعضي از خريداران بيچاره گاهي تا هش �ت سال بايد قسط ماشين خود را دهند. كل مبلغ وام بهطور ميانگين 30 هزار دلار اس �ت و ميزان قسط پرداختي ماهي 503 دلار ميش �ود.چنين وامهايي در دراز مدت مردم را از خريد خودروي جديد بازميدارد و در نهايت ميزان فروش كاهش جدي خواهد يافت.

خودروهاي خودران

ميان كمپانيها اتومبيلسازي و حتي شركتهاي مثل اپل و گوگول رقابت طاقتفرسايي براي توليد و عرضه خودروهاي خودران آغاز شده است. اين ماجراي خودروهاي خودران هم داس �تان خاص خود را دارد و كمپانيهاي خودروسازي مدام محصول جديد به بازار ميدهند و به رقبا قپي ميآيند كه اگر ميتواني بهترش را بساز!

تماماين كانسپتبرايناساس به وجود آمد كه چگونه فناوري ميتواند رانندگي را امنتر كند و با تكيه كمتر به عنصر انساني از ميزان تصادفات بكاهد. فناوريهايي همچون رادار، جيپياس، بلوتوث و دوربينهاي خودكار ميتوانند با ايجاد خودرهاي بدون راننده احتمال تصادف را به شدت كاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.