بیتحركی بازار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - LME) COMEX)

»جهانصنعت«-

ديروز آخرين روز سال 2016 نيز به اتمام رسيد در نتيجه بازار تحرك و تغيير چنداني را تجربه نكرد. در حقيقت معاملهگران بازار فلزات پايه در آستانه سال جديد در حال جمعوجور كردن حساب و كتاب خود بودند و دفاترش �ان را براي اولين روز سال 2017 آماده ميكردند.

با اين حال صبح ديروز در پي ضعيف ش �دن ارزش دلار، قيمت س �ه ماه مس در بازار بورس فلزات لندن

( 0/6 درصد رشد داشت و 5525 دلار در هر تن مبادله ش �د، اين درحالي اس �ت در بورس فلزات شانگهاي با كاهش قيمت مس روبه بوديم.

بر اساس گزارشي كه بيزينيس اينسايدر در آستانه سال جديدي منتش �ر كرده است در سال گذشته به طور اخص در 9 ماه اول سال در نتيجه كسري تعادل ميان تقاضا و توليد، قيمت فلزات پايه روندي صعودي را تجربه كرد.

در س �ال 2016 قيم �ت آلومينيوم، مس و روي به ترتيب ‪4 13،‬ و 53 درصد افزايش يافت، از سوي ديگر در بي �ن فلزات پايه، روي بيش از باقي فلزات با تغيير روبهرو بود و صعود تندتري را تجربه كرد.

اين در حالي است كه بازار آلومينيوم و روي كماكان در ميزان توليدات خود با كسري روبهرو هستند اما در نيمه 3 ماه سوم س �ال 2016 بازار بينالمللي مس با مازاد توليد روبهرو ش �د. با اين حال از آنجا كه مصرف

* منبع: بورس جهاني فلز لندن ( نيويورك جهاني كماكان رشد آرامي را تجربه ميكند، اين روند آلومينيوم و مس خواهد شود و روي قيمت فلزات فشار آرام در ادامه منجر به ايجاد مازاد محصول در بازارهاي بيشتري ميآورد.

(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.