3 راهكار كاهش هزينه توليد خودروسازان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: دولت بايد بسته سياستي مناسبي را براي مديريت جريان نرخ ارز بر قيمتها و كاهش هزينه توليد ارائه دهد.

محمدحسين فرهنگي با اشاره به موضوع جبران شكاف قيمتي ايجاد شده ناشي از نرخ ارز در هزينه توليد توسط دولت اظهار داشت: جبران هزينه توليد ناشي از افزايش نرخ ارز به صورت يارانه مستقيم و نقدي به نفع اقتصاد كشور نيست و اساسا دولت چنين توانايي ندارد كه براي پوشش ناكارآمديهاي مديريتي بخشهاي مختلف از جمله بخشهاي توليدي نقدينگي تزريق كند.

وي گفت: قطعا اين جريان مستلزم سازوكار بانكي و ارائه تسهيلات بهعنوان يكي از راههاي حمايتي است.فرهنگي با اشاره به اينكه نرخ ارز تابع عوامل مختلفي است، افزود: با توجه به اينكه عرضهكننده عمده ارز دولت است مسلما دولت نميتواند نقش كمرنگي در اين جريان داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به تاثير افزايش نرخ ارز بر هزينه توليد خودروسازان به برخي راهكارها در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: بايد موازنهاي بين صادرات و توليد بهوجود آيد. در صورتي كه رشد صادرات محقق شود، قطعا هيچ توليدكنندهاي آسيب نخواهد ديد.

فرهنگي افزود: با اين روش، خودروسازان و قطعهسازان در آمد كافي براي پوش �ش هزينهها و همچنين سود مناس �ب را به دست آورده و عملا آسيبي نخواهد ديد.

وي حمايت دولت از به منظور كاهش هزينه توليد را به عنوان راهكار ديگري در اين راستا ذكر كرد و افزود: با حمايت دولت چنانچه هرگونه افزايشي در نرخ ارز و هزينهها صورت ميگيرد انتظار ميرود شاهد كاهش هزينه توليد باشيم.

نماينده تبريز، آذرشهر واسكو تصريح كرد: البته كاهش هزينه توليد راهكارهاي متنوع و مختلفي را ميتواند داشته باشد از جمله اينكه هزينه مواد اوليه و قيمت تمام شده آنها با استفاده از سازوكارهايي كه در اختيار است مانند تعرفه گمركي و نظاير آن كاهش يابد.

فرهنگي افزود: دخالت در رقابتپذيري بازار و كمك به تنظيم بازار محصولات خودرويي و حتي غيرخودرو ميتواند راهكار موثري در كاهش هزينه توليد و تسريع و تسهيل در فروش شركتها باشد.

وي گفت: امروز مردم انتظار دارند خودرويي كه خريداري ميكنند محصول با كيفيتي باشد اگر اين خودرو باكيفيت با كاهش هزينه و قيمتهاي مناسب ارائه شود مطمئنا خودروس �ازان ميدان باز و گستردهاي را براي فروش شاهد خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.