بهرهبرداري از 160 طرح با سرمايهگذاري خارجي در شهركهاي صنعتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايرنا-

معاون س �ازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت كه تاكنون افزون بر 160 طرح صنعتي خارجي در دولت يازدهم در اين شهركها در قالب حدود 60 تفاهمنامه و قرارداد به بهرهبرداري رسيده است.

غلامرضا س �ليماني اظهار داش �ت: حدود 40 طرح از اين تعداد با س �رمايهگذاري افزون بر 120 ميليون دلار در س �ال گذشته اجرايي شده است.

وي بي �ان كرد كه اين طرحها با س �رمايهگذاري ش �ركتهايي از كش �ورهاي مختلف آلم �ان، هلند، اتريش، اوكراين، فرانس �ه، ايرلند، كرهجنوبي، ژاپن، چين، هند، مالزي، ايتاليا، امارات، عراق و افغانستان انجام شده است.

سليماني با بيان اينكه مجموع سرمايهگذاري خارجي در شهركهاي صنعتي ايران در طول 38 سال گذشته افزون بر 8/3 ميليارد دلار بوده اس �ت، گفت: 8/1 ميلي �ارد دلار آن در 40 ماه فعاليت دولت تدبير و اميد بوده است.

وي با اشاره به اقدامهاي دولت يازدهم براي فعاليت مجدد واحدهاي راكد و نيمه فعال صنعتي اظهار داشت: افزون بر دو هزار و 855 واحد توليدي راكد در قالب حدود 33 هزار نفر اشتغالزايي در اين دولت به چرخه توليد بازگشتند.

عضو هياتمديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود: اين تعداد واحدهاي فعال شده از مجموع حدود هفت هزار و 500 واحد صنعتي تعطيل شده در كل كشور بوده است.

وي تصريح كرد: از اين ميزان نيز دو هزار و 800 مورد آنها سولههاي خالي و داراي قابليت تغيير كاربري هستند.

س �ليماني بيان كرد: از مجموع 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات مصوب و ابلاغي دولت از محل س �تاد تسهيل و رفع موانع توليد و در قالب اجراي طرح اقتصاد مقاومتي براي كمك به واحدهاي توليدي و صنعتي مش �كل دار در كشور تاكنون و تا پايان روز گذشته افزون بر 130 هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

سليماني با اش �اره به برنامهها و بستههاي حمايتي دولت تدبير و اميد براي واحدهاي صنعتي و توليدي گفت: معافيتهاي مالياتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي دراستانهاي محروم 13 سال و براي ساير مناطق نيز 10 سال تعيين شده است.

از مجموع 88 هزار واحد صنعتي در كشور حدود 80 هزار واحد آن صنايع كوچك با كمتر از 50 نفر شغل هستند.950 شهرك و نواحي صنعتي در كل كش �ور وجود دارد كه 780 م �ورد آن به بهرهبرداري رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.