چرابنگاههايتوليديزيرظرفيتكارميكنند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

خب �ر آنلاين-

تعداد كارخانههايي كه در حوزه خودروس �ازي، فولاد، رب گوجهفرنگي، ماكاروني و موتورسيكلت داريم، زياد است؛ اينها باعث شده كه اضافه ظرفيتي در همه بخشها به وجود آيد.

به �روز هاديزن �وز درباره دلاي �ل ايجاد ركود در كش �ور اظهار داش �ت: در كشور ما بنگاههاي توليدي و صنعتي مجوزشان آزادانه داده ميش �ود و هيچگونه ممنوعي �ت و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.

وي با بيان اينكه اين كار با اين اس �تناد انجام ميش �ود كه به رقاب �ت اعتقاد داريم، افزود: به نظر ميرس �د اعط �اي مجوز بدون توجه به مقياس توليد، اندازه بازار، نوع تكنولوژي، مكان كارخانه و توجيه فني و اقتصادي آن، به شدت موجب اتلاف منافع در كشور شده است.

اين اقتصاددان تصريح كرد: به نظرم، دليل اين موضوع اين بوده كه صاحبان و كارفرمايان بخشخصوصي اعم از بنگاههاي كوچك و بزرگ همواره در ‪40 30،‬ سال دنبال افزونهخواهي و رانتجويي بودهاند. براي مثال از رانت تسهيلات ارزانقيمت براي صنايع اشتغالزا استفاده شده است.

هاديزن �وز عنوان كرد: همچنين از نرخ ارز ارزان و معافيتهاي مالياتي استفاده شده است.

وي ادامه داد: به عبارتي يك قطعه زمين خريدهاند، سوله زدند و پولها را بردند و خرج كردند يا در همان رشته ماشينآلات وارد كردند. نتيجه اي �ن كار، وجود تعداد عظيمي از واحدهاي توليدي كوچك، متوسط و بزرگ در هر رشته فعاليت صنعتي است.

اين اقتصاددان متذكر ش �د: ظرفيت توليدي كه اينها به وجود آوردند، مازاد بر نياز بازار داخلي است. ما بازار داخلي را اشباع كردهايم براي همين، خيلي از بنگاههاي توليدي زير ظرفيت كار ميكنند.

هاديزن �وز اظهار داش �ت: تعداد كارخانههايي ك �ه ما در حوزه خودروسازي، فولاد، رب گوجهفرنگي، ماكاروني، موتورسيكلت داريم، زياد است. باور ميكنيد تعداد كارخانههاي موتورسيكلت در ايران از چين بيشتر است؟ اينها باعث شده اضافه ظرفيتي در همه بخشها به وجود آيد، از آن طرف بازار داخلي اشباع شده است.

وي خاطرنشان كرد: ركود در سالهاي اخير نيز روي اين موضوع به شدت اثر گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.