توليد940 هزار دستگاه خودرو در9 ماهه امسال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شاتا-

949 هزار و 497 دستگاه انواع خودرو از ابتداي امسال تا پايان آذر در كشور توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 39/1 درصد افزايش دارد.

از مجموع اين ميزان، 881 هزار و 935 دس �تگاه خودروي سواري توليد ش �ده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 9/40 درصد افزايش يافته است.

همچنين 58 هزار و 104دستگاه وانت، هشت هزار و 216 دستگاه كاميون، 712 دستگاه اتوبوس و 530 دستگاه مينيبوس در اين مدت توليد شده كه به ترتيب ‪/23 6 ،6/7،20/9‬ و 8/8 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

براساس اين گزارش، 128 هزار و857 دستگاه انواع خودرو نيز آذر امسال توليد شده كه در مقايسه با توليد 78 هزار و734 دستگاه خودروي سال گذشته، 7/63 درصد افزايش داشته است.

براساس اين گزارش، 121 هزار و 964 دستگاه انواع خودروي سواري در آذر توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/69 افزايش يافته، اين در حالي است كه 72 هزار و 107 دستگاه خودروي سواري در آذر سال گذشته توليد شده است.

همچنين به ترتيب پنج هزار و 969 دستگاه وانت، 792 دستگاه كاميون، 36 دستگاه مينيبوس و 96 دستگاه اتوبوس به ترتيب با نرخ رش �د ‪/5 9 ،19/5،2/1‬ و 12/9 درصد نس �بت به آذر سال 94 افزايش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.