شايد كودكان او را نشناسند اما تاثير او بر آنها باقي خواهد ماند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - هیچکس دنیا را بدون لبخند ندید

پيك �ر دني �ا فن �يزاده ب �ا حضور هنرمن �دان، خان �وادهاش و جمعي از دوستداران اين هنرمند از مقابل خانه سينما تشييع شد.

نخس �تين كس �ي كه درباره دنيا فن �يزاده س �خن ميگف �ت فاطمه معتمدآريا بود. او در پيام كوتاه صوتي تلفني گفت:

»براي دنيايي كه نيش جهان را به نوش كش �يده از مرگ حرف نميزنم از زندگ �ي حرف ميزن �م كه در همه لحظات عمرش سرشار از عشق و اميد و مهربان �ي بود به دنيايي كه دوس �ت بچهها و دوس �ت ما بود و در سوگش به سووشون نشس �تهايم. براي دنيا از زندگي حرف بزنيم از زندگي پربار بود پررن �ج بود و كوت �اه بود اما هر چه بود كامل بود.«

احس �ان كرمي هم به نمايندگي از گروه س �ازنده كلاه قرمزي در اين مراس �م، پيام ايرج طهماسب و حميد جبل �ي را خواند و گف �ت: »روزي كه خداوند مهربان انس �ان نازنيني به نام دنيا فنيزاده را س �ر راه ما قرار داد تا با همكاري او عروسكي دوستداشتني و شيرين خلق شود فكر نميكرديم به اين زودي او را از دست دهيم.«

او ادامه داد: »از آنجا كه مالک اصلي انسان؛ خداوند مهربان است اشکهاي خ �ود را پاک ميكني �م و به اين اندوه بزرگ تس �ليم ميشويم. دنيا فنيزاده روش فرش �تهها را در پي �ش گرفت و ش �بيه آنها نجيب بود با مهارتي مثال زدن �ي در حرفه و ش �غل خ �ود بود و بيهيچ چشمداشتي كار كرد. او پشت عروس �کها خود را پنهان كرد تا به ما آموزش دهد كه ميتوان كار خوب انجام داد و ديده نشد.«

كرمي ادامه داد: »عشق عجيبي به كودكان و دنياي آنها داشت و همواره لبخند كودكان او را شاداب ميكرد شايد هيچ كودكي او را نشناسد اما تاثير او بر كودكان تا مدتها باقي خواهد ماند. دنيا فنيزاده همچون پدرش هنرمند، انسان و مهربان بود هر چه دربارهاش بگوييم بر ميزبان اشکهاي خود افزودهايم. روانش ش �اد و يادش گرامي باد. روح بزرگ او قرين رحمت غفران الهي باشد.«

فرشته طائرپور با بيان اينكه اگر شب خوابيها و روزهاي پردرد را از عمر دنيا كنار گذاريم به چيزي حدود 15 سال ميرسيم، گفت: »دنيا با اين سن از بين ما ميرود، يک جوان كه همه بهانهها را براي غمگين شدن داشت اما غمگين نب �ود همه دلايل را براي نشس �تن و منفعل ش �دن و كار نكردن داشت اما هيچ لحظه از كوشش و تلاش كوتاهي نك �رد. هر وقت او را ميديدم فقط اين شعر در ذهنم ميآمد كه »با دل خونين لب خندان بياور همچو جان«

او ادامه داد: »هيچ كس دنيا را بدون لبخند نديد حتي در لحظاتي كه درد بر او غلبه ميكرد با لبخند بود. دنيا به همه ما درس زندگي ميداد و اميدوارم پس �رانش همي �ن راه را حفظ كنند و همس �رش كه بعد از اين مس �ووليت س �نگينتري بردوش خواهد داشت از همين فضا براي ادامه راه دنيا در خانواده استفاده كند.«

طائرپور گفت: »از دوستان دنيا در سينماي كودک؛ س �ينمايي كه قرار است فرزندان ايران را شاد كند هدفي كه دنيا داشت و به آن باور داشت و در راه قدم برداش �ت، فاطمه معتمدآريا و شادي پورمهدي هميشه در كنار دنيا بودند تا تحمل درد براي او آسان باشد و اين جمع كوچک هميشه خنديد و هميشه به بچهها فكر كرد. همه كساني كه براي بچهها كار ميكنند و باور دارند كه كار براي بچهها بالاترين عبادت در اين س �رزمين است ميدانند كه جاي خالي دنيا فقط با كار كردن براي بچهها شبيه دنيا پر ميشود.«

او با اشاره به پيكر دنيا فنيزاده گفت: »اين پيكري كه در اينجا خوابيده از درد و رنجي كه در اين س �الها كشيد رها شده و يقين دارم كه روحش در بين ما ست و دوست دارد به زندگي فكر كنيم. او را به احترام شادي كه براي بچههاي اين سرزمين ميخواست با شادي بدرقه كنيم. ما با دنيا خداحافظی نمیكنيم، دنيا در خاطرات و تجربهها ما و باور ما از شادی و زندگی و كودكی هميشه زنده است. خدايا به ما هم بياموز كه مانند دنيا مهارت شاد بودن و شاد كردن را داشته باشيم و به اطرافيانمان همانطور كه دنيا به بچهها شادی میبخشيد شادی ببخشيم. اميدوارم اين اول شادی دنيا و آخر غم همه شما باشد«.

باید به کلاهقرمزی بگویم دنیا تو را تنها گذاشته

مرضيه محب �وب كه ب �ا گريه در مراس �م تش �ييع پيكر دني �ا فنیزاده سخنرانی میكرد، گفت: »دنيا با وجود هم �ه بیمهریها و نادي �ده گرفتنها عاش �قانه كار كرد. من و دنيا پش �ت دكور عروسکها با هم زندگی كرديم، بچههايمان را آنجا بزرگ كرديم و با هم اشک ريختيم و خنديديم.«

محب �وب ادام �ه داد: »دنيا به من میگفت مرضيهوقتی مابميريمكسیاز ما قدردانی میكند و من میگفتم روی من حس �اب نكن من از تو بزرگترم و تو میروی اين حرفها را در مورد من میزنی. اما دنيا قرارمان را زير پا گذاشت. من هميشه قبل از اجرا با عروسکها تنها هستم و حرف میزنم اما نمیدانم بايد به كلاه قرمزی چه بگويم، بگويم دنيا تو را تنها گذاشته است.«

ش �ادی پورمه �دی از ديگ �ر عروسکگردانهای همكار دنيا فنیزاده نيز در اين مراسم گفت: »در ذهن من دنيا هميش �ه زنده است و الان چشم اميدم به دو پسر دنياست كه هميشه بوی او را خواهند داد.«

پورمهدی به بيان خاطرهای از دنيا فنیزاده پرداخت و گفت: »10 س �ال پي �ش وقتی در كليني �ک جراحی به ه �وش آمد به من گف �ت ديدی زنده ماندم و به ش �وخی گفت تو میميری و م �ن همچنان نشس �تهام و نگاهت میكنم. باورم نمیشد بعد از آن همه درد و عمل جراحی كسی بتواند اين طنز را با خودش داشته باشد. اين عادت دنيا بود و تا آخرين لحظات هوشياریاش م �رگ را با روحيه بالا و طنازیاش به سخره گرفت.«

پورمهدی ادامه داد: عش �ق عظيم دنيا به زندگ �ی، بیاعتنايی به ناديده گرفتنه �ای اين 10 س �ال و به بازی نگرفتنهای اين چند سال بزرگترين درسی بود كه از دنيا گرفتم. دنيا قدم عقب نگذاش �ت حت �ی وقتی به عقب گذاشته شد.

از ایرج طهماسب میخواهیم کلاه قرمزی را از ما نگیرد

محمد نظری، مجری تلويزيون هم كه از دوستان خانوادگی دنيا فنیزاده بود، گفت: همه انس، الفت و علاقه بين من، دنيا و هستی (خواهر دنيا فنیزاده) از بازیهای كودكانه آغاز ش �د. زمانی كه بزرگترين سينما را برای بچههای فاميل راه انداخت.

نظ �ری ادامه داد: دني �ا در يكی از شبهای سخت بيماریاش به من گفت رويم نمیشود جملهای را به تو بگويم؛ آن جمله اين بود »يک خرده بيش �تر هوای من را داشته باش.«

او اضاف �ه ك �رد: »او رف �ت ام �ا با كلاهقرمزی دنيای قشنگی را برای همه ما ساخت. ايرج طهماسب حامی بزرگی برای دنيا بود امروز از او خواهشی داريم اينكه كلاهقرمزی دنيا را از ما نگيرند تا به اين بهانه ياد دنيا هميشه مرور شود.«

چهرههايی همچونايرج طهماسب، حمي �د جبلی، رضا باب �ک، رضا داد، مازيار ميری، همايون اسعديان، اكبر زنجانپور، ش �هرام حقيقتدوس �ت، س �تاره اس �كندری، محمدحس �ين لطيفی، حبيب رضايی، بيوک ميرزايی و تعداد ديگری از هنرمندان در مراسم بدرقه دنيا فنیزاده در خانه س �ينما حضور داشتند.

پيكر دنيا فنیزاده عروسکگردان عروسکهايیهمچونكلاهقرمزی،خاله قورباغه و ... به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه شد. همچنين مراسم يادبود اين هنرمند امروز از ساعت 12 تا 13:30 در مسجدالرضا در ميدان نيلوفر برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.