وزیر قول پیگیری داد!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

در پي مس �دود شدن دسترسي كاربران ايراني به بازي موبايلي »كلش آف كلنز« وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قول پيگيري اين موضوع را داد.

اعض �اي كارگ �روه تعيين مصادي �ق محتواي مجرمانه به تازگي ب �ا اعم �ال محدوديت براي دسترسي به بازي »كلش آف كلن �ز« موافقت كردند. دس �تور فيلتر و اعم �ال محدوديت براي دسترسي به اين بازي موبايلي براساس اجراي بند (ب) ماده 15 قانون جرائم رايانهاي از سوي اين كارگروه صادر شده است. به موجب اين ماده قانوني، ترويج و آموزش اعمال خش �ونتآميز از طريق سامانهها و ش �بكههاي رايانهاي جرم است و كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اين بازي را خش �ونتآميز تشخيص داده است. براين اساس دسترسي به اين بازي خارجي براي بسياري از كاربران ايراني هماكنون با اختلال مواجه است و البته برخي از كاربران همچنان در دسترسي به اين بازي با مشكلي مواجه نيستند.

در پ �ي محدوديت به وجود آمده، محم �ود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام با واكنشها و اعتراضات بسياري از سوي كاربران به دليل وجود اختلال در دسترسي به اين بازي موبايلي مواجه شد.

وي در اين باره خطاب به كاربران نوشت: در چند پست اخير، اعتراضاتي به اختلال بازي »كلش« مطرح كردهايد كه اين مطالب را به اطلاع كميته تعيين مصاديق مجرمانه خواهم رساند. واعظي ادامه داد: مطالب مطرح ش �ده را پيگيري خواهم كرد. گرچه در بعضي موارد به دليل استفاده از ادبيات نامناسب مجبور به حذف اين پستها شدهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.