قطع مكرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فارس-

به دليل اختلال و قطع مكرر س �امانه ثبت احوال در دفاتر پيشخوان دولت، متقاضيان دريافت كارت هوشمند ملي پس از پنج روز مراجعه متوالي موفق به تكميل مراحل نامنويسي نشدهاند.

دفاتر پيشخوان خدمات دولت سرويسهاي متعددي را از دستگاههاي اجرايي به متقاضيان ارائه ميكنند. هر از گاهي با قطع سيستم سراسري برخي از سازمانهاي خدماتدهنده به دفاتر پيشخوان، ارائه خدمات به متقاضيان آن خدمت غيرممكن ميشود. اخيرا نيز به دليل اختلال و قطع مكرر سيستم سازمان ثبت احوال در دفاتر ارائهكننده اين خدمات، چند روزي است متقاضيان دريافت كارت ملي معطل شدهاند.

درباره تداوم اين اختلال، علي فلاح حقيقي رييس كانون كش �وري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي توضيح داد: به دليل بهروزرساني سيستمهاي ثبتاحوال براي افزايش ظرفيت، سيستم با اختلال همراه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.