آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه: 139504006092002013/1

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بدین وسیله به ورثه مرحوم رجبعلی نجفپور که عبارتند از: 1- زهرا نجفپور استاد نام پدر رجبعلی تاریخ تولد 12/07/1360شماره ملی: 0938066382شماره شناسنامه 3853 به نشانی: مشهد میلان گرمابه توفیق پ 435منزل شخصی (فرزند مرحوم) 2- جمیله مرتضیزاده اس �تاد نام پدر س �ید یحیی تاریخ تولد 01/27/1309شماره ملی 6358792441 شماره شناسنامه 500 به نشانی: مشهد میلان گرمابه توفیق پ435منزل شخصی (مادر مرحوم) 3- محمد رضا نجفپور اس �تاد نام پدر رجبعلی تاریخ تولد: 12/20/1354ش �ماره ملی 1283941856ش �ماره شناسنامه: 980 به نشانی مشهد میلان گرمابه توفیق پ435منزل شخصی (فرزند مرحوم) 4- زهره نجف پور استاد نام پدر رجبعلی تاریخ تولد: 05/09/1363شماره ملی 0940044048شماره شناسنامه 2042 به نشانی: مشهد میلان گرمابه توفیق پ435منزل شخصی (فرزند مرحوم) 5- حس �ین نج �ف پور اس �تاد نام پدر رجبعل �ی تاریخ تولد 04/01/1343 ش �ماره ملی 6358802283 ش �ماره شناسنامه1484 به نشانی: مشهد میلان گرمابه توفیق پ435منزل شخصی (فرزند مرحوم) 6- احسان نجفپور استاد نام پدر رجبعلی تاریخ تولد 02/101374شماره ملی 0923418121شماره شناسنامه 0923418121به نش �انی: مش �هد میلان گرمابه توفیق پ435منزل شخصی (فرزند مرحوم) ابلاغ میگردد که در پرونده کلاس �ه 1/139504006092002013که برابر گزارش در تاریخ 01/0895شناخته نگردیدهاید ابلاغ میگ �ردد که برابر س �ند ازدواج 02/18-4425/53 بین مرحوم آقای رجبعلی نجفپور اس �تاد فرزند نجف و خان �م صغ �ری محمدپور فرزند صفوتاله مبلغ 000/20ریال بدهکار میباش �ید که بر اث �ر عدم پرداخت وجه بس �تانکار درخواس �ت صدور اجرائیه نموده پس از تش �ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کلاسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده 19/18 آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابلاغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه محس �وب اس �ت فقط یک نوبت در روزنامه منتش �ر میگردد ظرف مدت ده روز نس �بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتش �ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.