آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مهدی داودی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ساری

نظر به دس �تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س �اختمانهای فاقد س �ند رسمی مصوب 1390/9/20 ام �لاک متقاضیان �ی که در هیأت موضوع ماده 1 قانون مذکور مس �تقر در واحد ثبتی شهرس �تان ساری واحد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنان محرز و رأی لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد . لذا به موجب ماده قانون 3 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیننامه مربوط به این آگهی دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش �ود در صورتی که اش �خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش �ته باش �ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . املاک متقاضیان قریه تنگه لته نادعلی رمضانپور فرزند مسیب به شماره ملی 5769878096 شماره شناسنامه 23 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 75/977 متر مربع 1 اصلی بخش 3 حوزه ثبت ساری ام �لاک متقاضیان قریه ش �ریفآباد محمد صادق �ی کیادهی فرزند رحمت اله به ش �ماره ملی 2093500671 ش �ماره شناس �نامه 7190 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 05/1199 متر مربع 3428 اصلی بخش 1 حوزه ثبت ساری املاک متقاضیان قریه ش �ریفآباد مصطفی صادقی کیادهی فرزند رحمت اله به ش �ماره ملی 2080189085 شش �دانگ ی �ک قطعه زمی �ن با بنای احداثی به مس �احت 35/944 مت �ر مربع 3428 اصلی بخ �ش 1 حوزه ثبت ساری املاک متقاضیان قریه فرحآباد س �ینا عزیزی فرزند پرویز به ش �ماره ملی 2080514997 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 43/718 متر مربع 119 فرعی از 23 اصلی بخش 5 حوزه ثبت ساری تاریخ انتشار نوبت اول 10/11/95 نوبت دوم 95/10/27

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.