آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - حسین کاظمی- رئیس ثبت اسناد و املاك ابهر

برابر رای ش �ماره ‪07/07/1395 139560327002003015-‬ کلاس �ه 343-1393 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س �اختمانهای فاقد س �ند رس �می مس �تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمود خلجی فرزند علی بش �ماره شناس �نامه 292 صادره از خرمدره در یک باب خانه به مساحت 49/141 متر مربع پلاک باقی مانده 2484 فرعی از122 اصلی واقع در ش �ناط خیابان بهش �تی توحید شرقی خریداری از مالک رس �می بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نس �بت به صدور س �ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش �ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس �لیم وپس از اخذ رس �ید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس �ت خ �ود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس �ت در ص �ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت س �ندمالکیت صادر خواهد ش �د. تاریخ انتشار نوبت اول: 10/11/1395 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.