آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - حسین کاظمی- رئیس ثبت اسناد و املاك ابهر

براب �ر رای ش �ماره ‪8/11/1395 139560327002003467-‬ به کلاس �ه 537-1393 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س �اختمانهای فاقد س �ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای نظرعلی موس �ی خانی چوپانی فرزند ایمانعلی بشماره شناسنامه 406 صادره از ابهر در یک باب خانه به مس �احت 80/158 متر مربع پلاک 8271 فرعی از122 اصلی واقع در ش �ناط ابهر خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش �ود در صورتی که اش �خاص نس �بت به صدور س �ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش �ته باش �ند میتوانند از تاریخ انتش �ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس �لیم وپس از اخذ رس �ید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس �لیم اعتراض، دادخواس �ت خود را به مراجعه قضای �ی تقدی �م نماین �د. بدیهی اس �ت در صورت انقضای مدت مذک �ور و عدم وصول اعت �راض طبق مقرارت سندمالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 10/11/1395 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.