آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - حسین کاظمی- رئیس ثبت اسناد و املاك ابهر

براب �ر رای ش �ماره ‪8/11/1395 139560327002003460-‬ به کلاس �ه 225-1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای تقی ذوالقدر فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت 256/27 متر مربع باقی مانده 2484 فرعی از122 اصلی واقع در شناط توحید شرقی خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس �لیم وپس از اخذ رس �ید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سندمالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 10/11/1395 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.