آگهی تحدید حدود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مهدی داودی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ساری

در اجرای تبصره 13 قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیننامه اجرایی آن موضوع رأی شماره 13956031000101775مورخ 9/22/95 هیئت رسیدگی بدین وسیله عملیات تحدید حدود یک قطعه زمین به مساحت 50/52 مترمربع مالکیت احسان اسدی افراکتی فرزند شعبان/ شماره شناسنامه 5 و شماره ملی 2162181185 پرونده کلاسه- 1775/95 اصلی 143 واقع در بخش 3 قریه پائین دزا در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 11/3/95 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. تحدید حدود در س �اعت اداری اعلام ش �ده به عمل میآید لذا به مجاورین پلاک مرقوم اخطار میش �ود که در روز تعیین شده در محل حضور به هم رسانید عدم حضور مجاورین مانع از عملیات اجرایی تحدید حدود نخواه �د ش �د و طبق ماده 25 قانون ثبت اس �ناد اعت �راض مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاق �ی از تاریخ تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.