آگهی ابلاغ وقت دادرسی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47418- مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

در پرونده کلاسه 950788/12 ، وقت رسیدگی 11/27/1395ساعت 8 صبح روز چهارشنبه، خواهان: موسسه اعتباری ملل(عسکریه سابق) ، خواندگان: 1- براتعلی زهانی فرزند رجبعلی 2- محمدحسین هدایتی فرزند علیاکبر 3- مهدی هدایتی فرزند علیاکبر 4-هادی محزون فرزند محمد و به خواسته: خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجویز قانون ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.چنانچه بعدا ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.