دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه عمومی شهرستان بهارستان

خواهان/ حسین علیزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان غلامرضا غلامی و رمضان قشقاوی و حسن غلامی و جلال اسکندری به خواسته تایید انفساخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوهکیلومتر 25- نس �یم ش �هر- میدان هفتتیر- ابتدای بلوار خیرآباد- خیابان دادگس �تری- دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به کلاسه 9509982988700667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪11//1395 18‬ و ساعت 9 تعیین ش �ده اس �ت. به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواس �ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.