آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47409 - مدیر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای مجتبی س �فیدباغی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست احمدپور علیرضا منظری علیه شما به خواسته مطالبه خسارت و غیره به موجب دادنامه شماره 9509977575501150 در پرونده کلاسه 940834/5 در خصوص مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ یکصدوشصت وشش میلیون ریال از تاریخ 1393/4/4 روزانه به مبلغ دویست هزار ریال موجه و متکی به دلیل تشخیص و باستناد مواد ‪230 ،219 10،‬ از قانون مدنی و مواد 198،515،519از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال بابت خسارت مندرج در بند 7-6 قرارداد شماره 00537841 مورخ 2/7/93 و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیت برابر با تعرفه قانونی محکوم شدهاید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد. رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.