آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47430- منشی شعبه 14 شورای حل اختلاف مجتمع یک مشهد

خواهان داود توزیعی دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه ناهید آتشی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه14 شورای حل اختلاف شماره یک مشهد واقع در مشهد- ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت اله عبادی 8 ارجاع و به کلاسه 9509987501400592 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪11//1395 20‬ ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.