آگهی وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47434- دبیرخانه شعبه 192 شورای حل اختلاف مشهد

بدینوسیله به آقای مهدی هروی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میشود که آقای حسن فتحانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت ش �ما به ش �عبه 192شورای حل اختلاف مشهد ارائه و به کلاس �ه ‪/192 951068‬ ثبت و برای روز یکشنبه مورخ ‪11//1395 10‬ ساعت 9:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختلاف شعبه مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 قضایی به نشانی بلوار وکیلآباد- نبش دانشآموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس �خه ثانی دادخواس �ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.