آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47400- منشی شعبه 4 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به علیرضا مقیم رضوی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست محمدمهدی آقاسیزادهشعربافبطرفیتشمابهخواستهمطالبهوجهچکبهموجبحکمشماره9509977500400745 درپروندهکلاسه 9509987500400745خواندگان را به پرداخت مبلغ70,000,000 ریال بابت اصل خواسته بصورت تضامنی و مبلغ1,885,000 ریالبابتهزینهدادرسیومبلغ150000 ریالبابتهزینهنشرآگهیووپرداختخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکالی یومالاداءکهبرمبناینرختورمشاخصمرکزیدراجرایاحکاممحاسبهخواهدشدحقالوکالهوکیلطبقتعرفهقانونیدرحق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. سپس ظرف20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.