آگهی ابلاغ اجرائیه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف47395- مدیر دفتر شعبه 249 شورای حل اختلاف شماره 5 مشهد

پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای هادی مومنی موسی حسینزاده حمید شبانگرد که مجهولالمکان میباشد ابلاغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 950997750880569 صادره از شعبه 249در پرونده شماره 950266 محکوم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 40,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,485,000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ‪1394/11/ 20‬ لغایت یومالادا بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان آقای علی جاهدی صادر و اعلام میدارد و نیم عشر دولتی شدهاید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید. در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.