آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47396- منشی شعبه 249 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5 مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علیرضا امان مرغان و مهدی ژیانی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت آقای یوس �ف شرفی علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره 9509977508801305 در پرونده کلاسه 950750 به آقای مهدی ژیانی ) محکوم به تنظیم سند یک دستگاه خودروی دوو ریسر جی تی آی به ش �ماره پلاک 381 ب 52ایران 95 در یکی ازدفاتر اس �ناد رسمی بنام خواهان صادر و خوانده ردیف دوم را محکوم به پرداخت 1,695,000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول (آقای علیرضا امان مرغان) چون انتقال سند از ناحیه ایشان به نوعی دعوی متوجه وی نمی باشد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.