آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47397- منشی شعبه 249 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5 مشهد

بدینوسیلهپیروآگهیهایقبلیبهآقایسیدرضاموسویانفعلامجهولالمکانابلاغمیگردددرمورددادخواستآقایمحسن سیدنژادعلیهشمابهخواستهمطالبهوجهبهموجبحکمشماره9509977508801303 درپروندهکلاسه950887 بهمحکومیت خوانده (آقای سیدرضا موسویان )به پرداخت مبلغ20,000,000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره حواله به شماره953379 و یک فقره سفته به شماره 506376) و خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست مورخ ‪8//95 5‬ تا یومالادا و همچنین مبلغ 5,550,000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان آقای سید محسن سیدنژاد محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.