آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47399- منشی شعبه 4 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به مهدی پرنیانی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت خدیجه قاسمیان مبرهن علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9509977500400757 در پرونده کلاسه 9509987500400332خوانده را به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت خسارت و افت وارده به اتومبیل موضوع خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ پانصد هزار ریال بابت ابطال تمبر پرونده تامین دلیل جمعا به مبلغ هشت میلیون ریال و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت ابطال تمبر و هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.