آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46680- منشی شعبه 164 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به محمد کاظم عبداللهی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست آقای مهدی غلامی کلاته علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره9509977503801021 در پرونده کلاسه950680 حکم به پرداخت مبلغ 50,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,900,000 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره و مورخههای 1394/9/30-66/790200 و790199 9/15-66//1394 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.